Пропускане до съдържанието на страницата

Съобщение на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "ИРИС" АД

вторник, 16 август 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Обн. ДВ. бр.25/2003, изм. и доп. ДВ. бр. 67/2019 г.)

От

„ИРИС“ АД

гр. Русе, бул. „Липник“ №123, Бизнес Парк Русе“, сграда А, ет. 2

 

                                                              

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

   „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от О.Т. 10871 до О.Т. 10875 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.72.67 (Нива) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа.

 

  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

  Приложение:

     1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/