Пропускане до съдържанието на страницата

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИНВЕСТ СТИЛ ЕООД

петък, 08 декември 2023

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На територията на Община Русе е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за:

         „Добавяне на нови отпадъци с кодови характеристики : 08 03 17*, 08 02 99, 09 01 03*, 10 01 01, 10 09 07*, 10 11 12, 12 01 18*, 15 01 09, 16 01 22, 16 03 05* и 20 01 10, които ще се предлагат на дейност R13 ( Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането  им)  и дейност R12 (Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) за отпадъци с код 08 03 17*, 08 02 99, 10 11 12, 12 01 18*, 15 01 09, 16 01 22, 16 03 05* и 20 01 10, както и увеличаване на площта на площадката“

 

 Възложител:  „ ИНВЕСТ СТИЛ“ ЕООД

 

 За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда в т.ч оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2022 г.).

 На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. – ДВ, бр. 62/2022 г.) е открит обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за горепосоченото инвестиционно предложение.

 Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 08.12.2023 г. до 21.12.2023 г. в сградата на Община Русе, 7000, гр. Русе, ул. „Олимпи Панов” № 6, ет. 4, ст. 3, от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

 Писмени становища могат да се подават в деловодството на Община Русе.

 

           

         

Обявено на 08.12.2023 г.

гр. Русе, ул.“Олимпи Панов“ №6

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/