Пропускане до съдържанието на страницата

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител ЕТ "НУНКИ - МИХАИЛ ХАНДЖИЕВ"

петък, 29 април 2022

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На територията на Община Русе е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за:

         „Изграждане на открит паркинг за тежкотоварни автомобили с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.299.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе“

 Възложител: ЕТ „НУНКИ  - МИХАИЛ ХАНДЖИЕВ“

 За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда в т.ч оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2021 г.).

 На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за горепосоченото инвестиционно предложение.

 Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 29.04.2022 г. до 13.05.2022 г. в сградата на Община Русе, 7000, гр. Русе, ул. „Олимпи Панов” № 6, ет. 4, ст. 3, от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

 Писмени становища могат да се подават в деловодството на Община Русе.

 

           

        

Обявено на 29.04.2022 г.

гр. Русе, ул.“Олимпи Панов“ №6

           

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/