Пропускане до съдържанието на страницата

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "МЕГАТРОН-98" ЕАД

четвъртък, 13 април 2023

На територията на Община Русе е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за:

         „За изграждане на тръбен кладенец за ползване на подземна вода за захранване на поливна система и измиване на селскостопански машини (водоснабдяване за други цели) в ПИ с идентификатор 47336.63.371, местност Калето, гр. Мартен, Община Русе, Област Русе- ново строителство .“

 Възложител: „МЕГАТРОН“ ЕАД

 За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда в т.ч оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 11/2023 г.).

 На основание чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г.) е открит обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за горепосоченото инвестиционно предложение.

 Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 13.04.2023 г. до 27.04.2023 г. в сградата на Община Русе, 7000, гр. Русе, ул. „Олимпи Панов” № 6, ет. 4, ст. 3, от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

 Писмени становища могат да се подават в деловодството на Община Русе.

 

           

        

Обявено на 13.04.2023 г.

гр. Русе, ул.“Олимпи Панов“ №6

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/