Пропускане до съдържанието на страницата

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – кв. 679

сряда, 21 юли 2021

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.

 

 

ОБЩИНА РУСЕ ОБЯВЯВА на „Варио“ ЕООД – заинтересована страна, съобщение с изх. №08-01-45/12.07.2021 г. за одобрен Подробен устройствен план – план за регулация на УПИVI-406-за паркинг  и изменение на план за регулация на УПИ II-390-за РУ на РДВР и УПИ III-407-за магазини в кв. 679 по плана на гр. Русе.

Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да се направят в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на обявление до Община Русе.

Дата: 21.07.2021 г.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/