Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 от АПК до заинтересованите страни

четвъртък, 10 юни 2021

ОБЩИНА РУСЕ ОБЯВЯВА на Камен Кожухаров, Светослав Николов и Алексей Василев – заинтересувана страна, обявление с изх. №94Р-50463-2 от 11.05.2021 г. за одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.156.750 в местност „Под левента“, землище на гр. Русе.

Възражения, предложения и искания по проекта пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Русе в два екземпляра и копие от документ за собственост в 14 – дневен срок от датата на настоящето съобщение.

Дата: 10.06.2021 г.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/