Пропускане до съдържанието на страницата

Съобщение на основание чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК Община Русе уведомява заинтересованите лица - граници 2024

четвъртък, 28 септември 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ


На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2, и чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК, Община Русе уведомява заинтересованите лица и организации, че открива производство по издаване на общ административен акт - заповед на кмета на Община Русе, с която се определят границите на районите, в които през 2024 г. Община Русе ще организира услугите по: събиране и извозване на битови отпадъци, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, както и определяне честотата на сметоизвозване.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на административен акт всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа, в сградата на Община Русе, ул. „Олимпи Панов” № 6, отдел „Екология” или от публикуваното по-долу приложение (проект на заповед).

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

ЗАПОВЕД ГРАНИЦИ 2024.pdf

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/