Пропускане до съдържанието на страницата

Състоя се първа копка на проекта, който ще осигури социални жилища на хора в неравностойно положение

петък, 14 декември 2018

Днес, 14.12.2018 г., в кв. „Родина“ 3, на ул. „Белмекен“ № 31 и ъгъла на ул. „Черни връх“ №9, се състоя церемония по първа копка на обект „Социални жилища“, във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“. Началото на строителните дейности даде ръководителят на проекта и директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ г-н Спасимир Димитров в присъствието на екипа по проекта и представители на медиите.

Реализацията на проекта ще осигури социални жилища с общо 28 апартамента (девет от тях - специално проектирани за ползване от хора с физически увреждания), които ще се ползват от хора в неравностойно положение за определен период от време. Сградата със сутерен и четири надземни нива ще бъде изградена в квартал „Родина 3“,  на ул. „Белмекен“ №31 и ул. „Черни връх“ №9, като ще бъдат обособени паркинг и на съоръжения за дейности на открито и беседки. За уреждане на реда и начина за предоставяне на този вид социална услуга е приета Наредба за реда и условията за ползване на услугата „социални жилища“, в която са конкретизирани целевите групи: бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия; родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания; хора в риск от бедност и социално изключване. Потребителите ще могат да ползват и допълнителни социални, здравни и образователни услуги, насочени към повишаване на тяхното образование, придобиване на професионална квалификация и интегриране в обществото. По този начин ще се повиши не само качеството на живот на крайните ползватели по проекта в битов аспект, но и достъпа до различни здравни и образователни услуги, а оттам и ще се подобри и социалния статус на хората. За настанените потребители като задължителни изисквания ще бъдат въведени посещение на образователна институция на деца в училищна възраст; включване на безработните в образователно-квалификационните програми, като и в програми за осигуряване на заетост; включване в програми за социална интеграция и обучения и други.

Продължителността на проекта, който стартира на 05.09.2018 г., е 30 месеца, като общата му стойност възлиза на 2 248 075,04 лв., от които размерът на безвъзмездната помощ е 2 075 036,29 лв. и 173 038,75 лв. - собствен принос.

Проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“ се изпълнява по договор №BG16RFOP001-1.005-0005-С01, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.005 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Русе“, част от процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“,  на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Изпълнението на проекта кореспондира с реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Русе, както и възложеното на Общината по закон задължение за провеждането на социална политика на местно ниво.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/