Седмичен отчет за дейността на кмета на Община Русе и общинската администрация

петък, 14 май 2021

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

-           монтирани бяха първите в Русе контейнери за текстил;

-           асфалтираха се изцяло вътрешно квартални алеи в жк. Цветница;

-           стартира третирането против кърлежи в парка на Възрожденците и за комари в малките населени места;

-           отстраниха се 117 повреди на асфалтовите настилки по пътните платна на бул. Липник, бул. Мидия Енос, бул. Васил Левски, бул. Неофит Бозвели, бул. Тутракан, алея Ела и улици Охрид, Тулча, Цар Фердинанд, Ген. Радецки;

-           извършиха се ремонтни дейности на вътрешни помещения в Детска градина „Детелина“ и филиал на детска градина „Червената шапчица“ в с. Бъзън;

-           засипа се с пръст зелената площ на малкото кръгово кръстовище на Дунав мост, продължава насипването на зелените площи по бул. „Липник“;

-           премахна се издънковата растителност, изрязаха се сухите дървета и се окосиха части от гробищен парк „Чародейка“;

-           отстраниха се кабелни повреди на уличното осветление по бул. Цар Освободител, ул. Йосиф Дайнелов ул. Троян, ул. Муткурова, ул. Александровска, ул. Цар Фердинанд и ул. Св. Димитър Басарбовски;

-           ремонтираха се 56 улични и паркови осветителни тела в гр. Русе, кв. Образцов чифлик, кв. Долапите и с.Червена вода;

-           отвориха се техническите предложения по обществената поръчка за инженеринг на анаеробната инсталация и сепарирането на отпадъците;

-           пикираха се над 10 000 броя летни цветя;

-           подготвят се документите за кандидатстване по основната фаза на Програма LIFE за подмяна на отоплителни уреди;

-           организира се обществено обсъждане на доклада за ОВОС на „Метал Фусион“ ООД.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

- през отчетния период приключиха огледите на военните паметници на територията на Община Русе. Подготвени са подробни сметки, придружени със снимков и текстов материал и са представени на Областния управител. Предстои паметниците да бъдат почистени със средства, осигурени от Министерството на отбраната;

- във връзка с множеството постъпили сигнали за пропадане на настилките около кръговото движение на бул. “Цар Освободител” при ОД на МВР – гр. Русе е направен оглед и днес започна отстраняването на всички дефекти. То се извършва от изпълнителя на строителството за негова сметка, тъй като е в рамките на гаранционния срок на обекта;

- започнаха дейности по изграждане на улично осветление около бл. 312 и бл. 313 в ж.к. „Чародейка“ и по алея „Лилия“ в Парка на младежта.

- стартира изграждането на две площадки за стрийт фитнес пред  бл. "Перущица" в кв. "Възраждане" и бл. 45 в кв. „Дружба – 3“;

- започна и изграждането на детска площадка пред бл. „Титов“.

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

- проведе се заключителна пресконференция по приключване на проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“, реализиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.005-0005-С01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- наградени са победителите в общинския кръг от Националното състезание по безопасност на движението по пътищата в училищата;

- подготовка на събитията по случай 24-ти май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и на 01.06.2021 г. – Ден на детето;

- подготовка на Спортен ден на предизвикателството гр. Русе, който ще се проведе на 15 май;

- проведе се заседание на комисия за разпределение на финансовите средства по програма Спорт 2021 и по чл. 18 от Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе. Изготвяне на протокол и заповед за разпределение на финансови средства по програма „Спорт 2021 г.“ гласувани от комисия със Заповед №РД-01-1183/11.05.2021 г.

- посетени са 8 училища по повод подготовката за стартиране на двете Национални програми по превенция от служители на Превантивно информационен център за наркомании към Общински съвет за наркотични вещества.

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

- кметът на Община Русе Пенчо Милков се включи в онлайн заседанието на Комисията по управление на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа;

- подготови се проектно предложение по Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд (НДЕФ), насърчаващи използването на електромобили. С настоящото предложение Община Русе ще кандидатства за закупуване на три броя електромобили. Проектната идея е депозирана в общински съвет и предстои разглеждане ѝ на предстоящото заседание на 20.05.2021г.;

- отчита се положителна тенденция- повече новоразкрити търговски обекти, заведения за хранене и развлечение и места за настаняване от началото на месеца до сега;

- представители на дирекцията взеха участие в Уебинар на тема „Ролята на общините в процеса по привличане на инвестиции“;

- през изминалата седмица инспекторите от отдел Търговия, наемни отношения и защита на потребителите започнаха проверки на търговските обекти в града. От проверките се установяват най-често нарушения на Наредба №5 за търговската дейност на открито. На нарушителите се пишат предписания за спазване на наредбите на Общински съвет – Русе и заплащане на съответните такси за тротоарно право;

- стартирана е процедура за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност. От началото на седмицата до края следващата може да се закупят документи за участие. Подробна информация за търга е публикувана на сайта на Общината в раздел Търгове и конкурси;

- проведе се среща с акционерите на „Сплендид“ АД по повод бъдещото развитие на дружеството.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/