Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 05 юли 2024

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

- приключи подготовката за полагане на асфалтова настилка на прилежащото пространството около бл. 16 в кв. „Дружба“ 1;

- стартираха дейности по подготовка за полагане на нова настилка на паркинга и подходите към бл. „Комаров“ в кв. „Здравец“;

- започна облагородяване на пространствата около гробниците на Баба Тонка и Стефан Караджа в Парка на възрожденците;

- продължават строително-ремонтните дейности в сградата на Детска ясла № 5;

- изработени и монтирани бяха нови дървени перголи и пейки на площадката за отдих над чешмата „Бялото момиче“ в Лесопарк „Липник“, с . Николово;

- ремонтирани и възстановени бяха дъждоотвеждащи шахти по улиците „Алеко Константинов“, „Стефан Стамболов“ и „Сент Уан“;

- отстранено бе опасно пропадане до детска площадка срещу бл. „Родопи“ в кв. „Здравец – Север“ 1;

- продължават ремонтните работи в сградата на Детска ясла №9 по ул. „Ловеч“ 27 в кв. „Дружба“ 1;

- извършена бе подмяна на стари осветителни тела с НЛВН за улично осветление с нови LED осветители по уличната мрежа в гр. Мартен и с. Хотанца;

- изградени бяха нови улични осветителни системи с LED осветители по ул. „Ген. Кутузов, в участъка между кръстовищата с ул. 24 – ти май и ул. Мальовица и по ул. 24 – ти май, в участъка между кръстовищата с ул. „Генерал Кутузов“ и ул. „Мальовица“;

- възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по ул. „Алеи Възраждане“, ул. „24 май“, ул. „Белоградчик“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Д-р Петър Берон“, ул. „Сливница“, ул. „Стара планина“, ул. „Тулча“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Чавдар войвода“, както и по уличната мрежа в с. Ново село;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. "Свобода" и в околоблоковите пространства на: бл. 82 в кв. „Здравец“, блокове 22 и 32 в кв. „Дружба“ 3;

- монтирани бяха 11 нови и бяха възстановени 4 увредени пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- възстановени бяха увредени антипаркинг елементи по ул. „Чипровци“, в участъка между кръстовищата с ул. „Димчо Дебелянов‘ и ул. „Тича“, по ул. „Згориград“, както и в Парка на възрожденците /до тенис кортове/;

- извършен бе текущ ремонт и възстановяване на нормалната работа на светофарните уредби на кръстовищата на: ул. Борисова с ул. Бозвели, ул. Борисова с бул. „Неофит Бозвели“ и бул. „Трети март“ с ул. „Росица“;

- положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Придунавски“, ул. „Рига“, ул. „Чипровци“ и ул. „Шипка“;

- извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „Печматик“ на компрометирани участъци по общински път с. Долно Абланово - с. Хотанца;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 18 кучета, осиновени бяха 2 и бе извършена кастрация на 10 кучета. Извършена бе ваксинация на 12 кучета, а върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

РЕСОР  „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“:

 

- проведен бе 54. Фолклорен събор „Златната гъдулка“, в който се включиха повече от 700 участници от 27 населени места в България и Молдова;

- проведен бе концерт, посветен на р. Дунав;

- дадено бе началото на Летния фестивал „Сцена под звездите“;

- обявени бяха резултатите от трето класиране за прием в детските градини и ПГ в училища I-ви клас;

- обявени бяха свободни места след трето класиране за прием в I-ви клас във всички училища на територията на община Русе;

- актуализирани бяха районите и екипите за обхват по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

- извършена бе подготовка на договорите с 25-те читалища на територията на община Русе във връзка с разпределението на средствата от държавната и общинската  субсидии за дейност и ремонти на сградния фонд;

- стартирана бе подготовката за участието на Община Русе в предстоящото издание на Нощ на литературата 2024;

- по искане на Министерството на културата бе съгласувана програма с Регионалния исторически музей, включваща събития през м. септември, посветени на темата „Наследство от маршрути, мрежи и връзки“.

 

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“:

 

- Община Русе подписа договор за финансиране за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на ул. „Котовск“ №2, в кв. „Изток“. Проектът ще бъде финансиран в рамките на Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спор“,  Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ по Националния проект за възобновяване и устойчивост. Общият размер на инвестицията е 1,2 млн. лв. Предвидените интервенции по сградата включват: въвеждане на енергоспестяващи мерки, като полагане на външна топлоизолация по стени; топлоизолиране на покрива и пода; смяна на дограма; мерки по осветление; изграждане на ФЕЦ, до достигане на клас „А“. Крайният срок за изпълнение на проекта е 30.06.2026 г.;

- приключи Фаза 1 от подбора на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. В рамките на Фаза 1 бе проведена информационна кампания с цел подаване на проектни идеи от максимален кръг местни заинтересовани страни, извършена бе и проверка за административно съответствие и допустимост и приоритизация на подадените проектни идеи по критерии и методика, определени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, изпратени са уведомления с искане на допълнения и разяснения от кандидатите и уведомителни писма до недопуснатите до Фаза 2. Във Фаза 1 са подадени 6 проектни идеи от кандидати публични органи, бизнес организации и териториални структури на държавни органи. След оценката за съответствието на подадените проектни идеи с правилата на процедурата, извършена от Звеното за подбор на проектни идеи към Община Русе, към етап приоритизация са допуснати 3 проектни идеи. През този месец престои заседание на Комитета за подбор на проектни идеи, включващ представители на различни заинтересовани страни на територията на Община Русе – бизнес организации, камари на строителите, проектантите, архитектите, представители на НПО за общественополезна дейност, представители на национално представителните организации на работодателите, представители на национално представителните организации на работниците и служители и др. Целта на Комитета е да разгледа, обсъди и одобри проектните идеи, които са преминали проверката за съответствие и приоритизация, извършени от Звеното за подбор. На Фаза 2 проектните идеи ще бъдат финално одобрени от министерството;

- експерти от дирекция ИИМСП взеха участие в проведения на 4-ти юли уебинар по инициативата "Климакс", финансирана от Хоризонт Европа. Основната цел на "Климакс" е да се разработи набор от инструменти за оценка на климатичния риск. На срещата бе представен наръчникът, който бенефициентите следва да използват при управлението на проекта, както и различни сценарии за оценка на климатичните промени;

- бяха стартирани 7 процедури за категоризиране на туристически обекти и бяха издадени 8 разрешителни за търговска дейност на открито от служителите в отдел ТНО, направление Търговия и туризъм;

- започна подготовката за стартиране на тръжна процедура за павилионите, поставени в близост до спирки на градския транспорт. След проведени две процедури за отдаване под наем на визираните преместваеми обекти, някои от обектите останаха без своите наематели. В тази връзка през следващата седмица се очаква да бъдат обявени условията за участие и датата на търга. Основните задължения на бъдещите наематели освен заплащането на наемна цена, ще бъдат обвързани с освежаване на външния вид на павилионите и инсталиране на видеонаблюдение;

- от отдел „Общинска собственост, земеделие и управление на етажната собственост“ бяха подадени в деловодството на Общинския съвет 11 предложения за заседанието на 18 юли и бяха изпълнени текущи задачи – обработка на преписки по разпореждане и учредяване на вещни права върху имоти, общинска собственост; изготвяне на писма до граждани; изготвяне на заповеди; изготвяне на договори; огледи на общински имоти; срещи и консултации на граждани, свързани с прилагане на ЗУЕС.

 

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА  ТЕРИТОРИЯТА“:

 

- стартираха огледите и проверките на изградената ВиК инфраструктура през изминалата година, с цел приемането им в активите на община Русе. Това се налага, тъй като общината е собственик на всички улични водопроводи и канали, но същите се поддържат и експлоатират от експлоатационното дружество. Проверките се изпълняват от  общинска и областна администрация, „ВиК“ ООД – Русе и Асоциация „ВиК“, като се очаква те да продължат;

- приключи подмяната на водопроводната инсталация в подлеза до жп гарата;

- продължава изпълнението на ремонтните дейности на обект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла №5-гр. Русе, ул. „Алея Ела“ . Работи се по полагане на топлоизолация на покривна плоча над 3 етаж, затворени са бордове на откритата тераса - покрив над 2 етаж с  газобетонни блокчета, продължава измазването им,  предстои полагане на циментовите замазки и подготовка за хидроизолационни дейности по покривите;

- приключи изпълнението на текущ ремонт на калориферна инсталация за отопление на Пленарна зала;

- осъществен бе инвеститорски контрол на обектите, където продължават ремонтните дейности: „Текущи ремонтни дейности в общинска административна сграда на ул. „Княжеска“ №8 и „Текущ ремонт на сградата на Спортен клуб „Динамо – Русе“, ж. кв. „Възраждане“, ул. „Алеи Възраждане“ №86;

- изготвен бе КС и КСС за текущ ремонт на обект „Текущ ремонт покрив на двуетажна общинска административна сграда на ул. „Княжеска“ №8";

- извършени бяха 5 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

 

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ“:

 

- извършени бяха дейности за стартиране на програма „Академия за родители към Община Русе“ с дейност „Общинско училище за родители“ – кореспонденция с лечебни заведения по сключен договор за промяна на дата;

- разработена бе Програма за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите на територията на Община Русе /2024-2027/. Изготвено е предложение до Общински съвет – Русе за приемането й;

- разработен бе План за действие на Община Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030. Изготвено бе предложение до Общински съвет – Русе за приемането му;

- на сайта на Община Русе бяха публикувани седмичните менюта на Детска млечна кухня и за детските ясли в ПП „Сладко бебе“;

- извършени бяха консултации относно запитвания на родители за подаване на заявления за класиране в детските ясли;

- извършени бяха консултации и прием на документи относно отпускане на еднократна помощ на новородено второ дете и/или близнаци, както и на граждани по реда на чл. 2, т. 1 от  Наредба №21 на Общински съвет-Русе;

- подписани бяха месечни отчети и работни графици за община Русе от 1078 лица, наети като лични асистенти по Механизъм „Лична помощ“, от 291 лица, наети като „Социални асистенти“ по „Асистентска подкрепа“ и от 190 лица, наети като „Домашни помощници“ по проект „Грижа в дома в община Русе“;

- сключен бе договор с Дирекция „Бюро по труда”-Русе за осигуряване на временна заетост на 25 лица по Регионална програма за заетост – 2024 г. за срок от 5 месеца.

- извършени бяха планови проверки на наетите лица на длъжност домашен помощник по проект „Грижа в дома в община Русе“;

- здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите „Средна кула“ и „Селеметя“, като консултираха 49 лица за ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, както и за останалите задължителни имунизации съгласно имунизационния календар на Р България. Извършени бяха консултации за типовете диабет по Закона на здравното осигуряване;

- здравните медиатори обхванаха 6 деца, с които проведоха беседа на тема: „Белите ми зъбки“ и оказаха съдействие на 8 лица за провеждане на медицински прегледи и зъболечение;

- здравните медиатори проведоха среща с общопрактикуващия лекар - д-р Алиев, който предостави списък с деца, които са с пропуснати задължителни ваксини;

- направена бе оценка на състоянието на част от уличната мрежа, пешеходните пътеки и спирките на обществения транспорт в гр. Русе и населените места в община Русе, с цел документиране в електронна среда, във връзка с изискванията на ДАБДП по подготовката на Годишен общински доклад за БДП-част 2;

- извършена бе проверка по сигнализацията на таксиметровите стоянки след взетото решение на Общински съвет – Русе;

- изготвен бе отчет за второто тримесечие по Общинската план-програма по БДП за 2024 г.;

- извършено бе регулярно почистване, косене и третиране срещу плевели на двата гробищни парка.

 

 

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“:

 

- продължават ремонтните дейности в боксовата зала към СУ „Майор Атанас Узунов“;

- продължават дейностите по възстановяване на пешеходната алея в зелената част между СК „Ялта“ и Градския стадион;

- продължават ремонтните дейности в спортната зала към Дом за стари хора „Възраждане“;

- извършена бе подготовка на тенис базата за държавно първенство;

- изготвени бяха договори за финансова подкрепа на спортни отбори по програма „Спорт 2024“;

- продължава изготвянето на Стратегията за развитие на физическата активност, физическото възпитание и спорта на община Русе;

- продължава изготвянето на план за изпълнение на Националната стратегията за младежта за 2024 г. за община Русе;

- реализирано бе участие на ФТС "Зора" и танцово студио "Импулс" в международен фестивал в Чанаккале, Турция;

- спечелени бяха редица награди от Национален ученически театрален фестивал "Климент Михайлов".

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/