Пропускане до съдържанието на страницата

Справка за задължения към Община Русе - СПРАВКА ЗА ИНСТИТУЦИИ

За ползването на системата е необходим електронен подпис (Квалифициран Електронен Подпис - КЕП), като за целта се извършва еднократна първоначална регистрация. Последната се заявява от потребителя и се оторизира от администратор. След това извикване на конкретна справка се извършва при наличие на включен към компютъра валиден и вече регистриран електронен подпис. Последният трябва да е издаден от български доставчик на удостоверителни услуги. 

Справката се предоставя след посочен от потребителя ЕИН (единен идентификационен код като ЕГН, ЕИК по БУЛСТАТ, ЛНЧ и др.). Резултатът от търсенето се помества в справка, която се връща на потребителя.

Достъп до системата:  https://mun.uslugi.io/OnlineServicesWSClient

 


https://www.livechatalternative.com/