Пропускане до съдържанието на страницата

Местни данъци и такси

E-mail:  mdt@ruse-bg.eu
 
Телефони за информация за местни данъци и такси:
счетоводство: 506 527
декларации и оценки: 506 528, 506 529
деловодство: 506 532

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ул. Котовск” № 2 - от 8:30ч. до 17:15ч.
бул. Ген. Скобелев"  № 45 - от 8:30ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.
кв. Дружба 3", бл. 4 - от 8:30ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:45ч.
 

 

Начини на плащане на задълженията:

- в брой или с ПОС терминал в касите на Дирекция „Местни данъци и такси“ в гр. Русе, ул. „Котовск“ № 2, бул. Ген. Скобелев"  № 45 и кв. Дружба 3", бл. 4

- с виртуален ПОС през интернет на страницата на Дирекцията и ePay и чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация на Министерството на електронното управление. Уведомяваме Ви, че след въвеждане на новата система за МДТ, за проверка и плащане на задължения през ePay е необходимо потребителите със стара регистрация да пререгистрират отново информацията за интересуващите ги задължения в системата на еPay.

- в брой в касите на Фаст Пей, Изипей и Български пощи

- чрез директен дебит от разплащателна сметка в банка ДСК

- чрез електронно банкиране за клиентите на банки ДСК, ОББ, Пощенска банка, УниКредит Булбанк, ПИБ и Алианц Банк, както и регистрираните, в дигиталния портфейл iCard, лица.

- по банков път:

 

!!! ВАЖНО !!!

 

Във връзка с новия вид платежно нареждане към бюджета, молим да се посочва код на плащане (изброени по-долу). При липса на посочен код, постъпилите суми ще се отнасят към най-старото задължение. Задълженията за един и същ период ще се погасяват пропорционално.

  

Банкова сметка: ТБ ИНВЕСТБАНК АД - РУСЕ, BIC IORT BGSF
ОБЩИНА РУСЕ-МДТ - IBAN BG96 IORT 7379 8400 0800 00

44 21 00 – ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЛИХВИ ДНИ
44 24 00 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЛИХВИ ТБО
44 23 00 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЛИХВИ ПС
44 25 00 – ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ИМУЩЕСТВО
44 34 00 – ДРУГИ ДАНЪЦИ
44 22 00 – ДАНЪК НАСЛЕДСТВО
44 14 00 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
44 65 00 – ГЛОБИ ОТ НП ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНАТА
44 28 00 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 80 07 – АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
 
ЗА 2023г. ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ Е В РАЗМЕР НА 300лв. ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН АВТОМОБИЛ, ЗА КОЙТО Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ.

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по приложение № 2 от ЗМДТ:
- за граждани - срок за изпълнение - до 5 работни дни - 5.00 лв.;
- за ЕТ и юридически лица - срок за изпълнение - до 5 работни дни - 10.00 лв.;
- бърза услуга - срок за изпълнение - до 3 работни дни: за граждани - 10.00 лв., за ЕТ и юридически лица - 20.00 лв.
- експресна услуга - срок за изпълнение - до 1 работен ден: за граждани - 20.00 лв., за ЕТ и юридически лица - 40.00 лв.
 

Наредба № 16 на ОбС Русе - такси за административни услуги
Чл.49 (нов – решение № 1201/26.01.2007 г., изм.реш.№391/18.12.2008 г.) Такси за административни услуги по Местни данъци и такси:
2. (изм. с реш.№ 391/18.12.2008 г.) Издаване на дубликат на квитанция за платени данъци и такси, копия от декларации по ЗМДТ и други документи – срок на изпълнение до 7 работни дни - 3.00 лв.
3. (изм. с реш.№ 391/18.12.2008 г.) Предоставяне разпечатка на данъчни сметки/задължения (главница, лихва), вноски, остатъци – срок на изпълнение до 7 работни дни - 3.00 лв.
Чл.49”а” (нов – решение № 1201/26.01.2007 г.) За издаване на други удостоверения, когато това е предвидено в закон и за заверка на документи се заплащат следните такси:
а) /изм.реш.№391/18.12.2008 г./ обикновена услуга със срок за изпълнение до 3 работни дни – 2.00 лв. за брой;
б) /изм.реш.№391/18.12.2008 г./ бърза услуга със срок за изпълнение 1 работен ден – 4.00 лв. за брой.

 

КАЛКУЛАТОР ЗА ДАНЪК НА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ДО 3.5 Т.

Поради годишно приключване на обслужващата банка има промяна на работното време на касовите салони. На 28 декември 2023 г. (четвъртък) плащането на местни данъци и такси ще се извършва до 10:45 часа в касите на бул. „Ген. Скобелев" № 45 и кв. „Дружба 3", бл. 4, а в касата на ул. „Котовск” № 2 до края на работния ден. На 29, 30 и 31 декември няма да може да се заплащат задължения за местни данъци и такси към Община Русе през касите на Изипей и Фастпей, както и през електронните канали на E-pay, чрез онлайн банкиране и през страницата на дирекцията.


https://www.livechatalternative.com/