Пропускане до съдържанието на страницата

Образци на декларации по ЗМДТ

1. Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (УРИ 9401)

2. Декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея (УРИ 9406)

3. Декларация по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение (УРИ 9407)

4. Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с маса не повече от 3,5 тона (УРИ 9402)

5. Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с маса не повече от 3,5 тона (УРИ 9403)

6. Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство (УРИ 9405)

7. Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство (УРИ 9404)

8. Декларация за облагане с патентен данък (УРИ 9412)

9. Декларация за облагане с туристически данък (УРИ 9415)

10. Декларация за  облагане с данък върху такситметров превоз на пътници (УРИ 9414)

11. Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества (УРИ 9408)

12. Декларация за облагане с данък върху наследствата (УРИ 9409)

13. Декларация по чл.71, т.2 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване (УРИ 9410)

14. Декларация по чл.16, ал.1 от наредба 16 на ОбС Русе за определяне на таксата за битови отпадъци

15. Уведомление за закриване партида на МПС

16. Уведомление за закриване партида на недвижим имот

17. Искане за данъчна оценка (УРИ 2393, 2395 и 2396)

18. Искане за издаване на документи (УРИ 1998, 2071, 2091, 2124 и 2131)

19. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси (УРИ 1998)

20. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък (УРИ 2014)

21. Издаване на удостоверение за декларирани данни (УРИ 2071)

22. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство (УРИ 2091)

23. Издаване на копие от подадена данъчна декларация (УРИ 2124)

24. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина (УРИ 2126)

25. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства (УРИ 2131)

26. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж (УРИ 2393)

27. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване (УРИ 2395)

28. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (УРИ 2396)

29. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения (УРИ 2834)

30. Искане за прихващане или възстановяване (УРИ 9411)


https://www.livechatalternative.com/