Пропускане до съдържанието на страницата

Стартираха дейностите по обновяването на Комплекса за социални услуги за деца и семейства

петък, 23 февруари 2018

Днес, 23.02.2018 г., в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства“ - гр. Русе, бул. „Липник“ № 14, се състоя официална церемония по първа копка, във връзка със стартиране на строително-ремонтните дейности на проект BG16RFOP001-1.005-0004 „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба № 4 за достъпна среда на КСУДС”. На нея присъстваха зам.-кметът по хуманитарни дейности и ръководител на проекта г-н Иван Григоров, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, председателят на Сдружение „Еквилибриум“ Елена Петкова, екипът по проекта, медии и гости.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства, чийто услуги ползват близо 120 души на месец и в който към момента работят 47 души, е делегирана от държавата дейност за предоставяне на услуги в подкрепа на децата и техните семейства, като алтернатива на институционалната грижа за деца в риск. В КСУДС се предоставят две социални услуги: „Център за работа с деца на улицата“ и „Център за обществена подкрепа“. Община Русе е възложила управлението на КСУДС на Сдружение „Еквилибриум”, които имат богат опит в развитието и предоставянето на социални услуги за деца и семейства.          Целта на проекта е модернизиране на материално-техническата база на предоставяните социални услуги и осигуряване на безопасна и подходяща социална инфраструктура, чрез цялостна реконструкция на сградата и дворното пространство. Проектът е предпоставка за повишаване качеството на живот на представителите на целевата група и за развитие и усъвършенстване на системата от социални услуги, предлагани в общността.

Очакваните резултати от реализирането на проекта са: извършване на основен ремонт на сградата с внедряване на мерки за енергийна ефективност и въвеждане на мерки за достъпна среда; третиране на стените с хидроизолация и топлоизолация; ремонт на покрива; изграждане на ново монолитно стоманобетонно стълбище и асансьор. За нуждите на центъра от битова гореща вода, по покрива на сградата ще бъде разположена система от плоски селективни слънчеви колектори; предвижда се подмяна на ВиК инсталацията; цялостна подмяна на ел. таблата, осветлението и осветителната инсталация; реконструкция на пожароизвестителната система, разширение на СОТ-системата и нова система за видеонаблюдение. В рамките на дворното пространство е предвидено изграждане на мултифункционално игрище и площадки за изнесени уроци на открито, като ще се изпълни и допълнително облагородяване и озеленяване на имота; предвидени са още розариум и места за отдих.

Общата стойност на финансовите средства по проекта са в размер на 1 463 794, 74 лв., от които 735 873,10 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ, 625 492,14 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 110 380,96 лв. са национално финансиране. Съфинансирането от Община Русе е в размер на 727 921, 64 лв. с ДДС.

Проектът, част от Инвестиционната програма на Община Русе за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2014-2020 г., се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, съгласно сключен Договор за БФП BG16 RFOP001-1.005- 0004-C01 от 27.04.2017 г., между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Русе, по процедура BG16RFOP001-1.005 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/