Пропускане до съдържанието на страницата

Учениците от Образцов чифлик участваха в проект по земеделие и семезнание

сряда, 22 март 2023

    Ученици от ПГСС „Ангел Кънчев“ се включиха в проекта „Ученически практики – 2“. Инициативата ще допринесе практикуващите да са по-подготвени и конкурентоспособни в реална работна среда и да се радват на труда си пълноценно.

    15 младежи от професиите техник на селскостопанска техника, фермер и лаборант ще придобият практически знания и умения в Института по земеделие и семезнание ,,Образцов чифлик‘‘ – Русе, като за всеки от тях бяха осигурени наставници - водещи научни работници.

     Проектът предвижда учениците от професия лаборант, професионално направление „Химични продукти и технологии“, и специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства“ да придобият практически познания, свързани с работата в една лаборатория, използването на техниката и технологиите в лабораториите, провеждането и количественото и качествено отчитане на опитите по време на практическото обучение.

     Учениците от професия фермер, професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, и специалност „Производител на селскостопанска продукция“ ще придобият практически познания, свързани с хербологията, фитопатологията, растителната защита и ентомологията при отглеждането на растителна продукция. Тези знания ще бъдат усвоявани в хода на практическото обучение в различните стадии на отделните култури.

     Учениците от професия техник на селскостопанска техника, професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ и специалност „Механизация на селското стопанство“ ще придобият практически познания, свързани с технологичните процеси в едно земеделско предприятие, начините за експлоатация и обслужване на земеделската техника. Новите умения ще бъдат придобити чрез практическо обучение и работа с машините.

     По време на работата по проекта бяха спазени заложените програми за всяка професия. След въвеждащите теми по организацията на работа в Института по земеделие и семезнание, фирмената политика за здраве и безопасност при работа и определяне на работните места, учениците започнаха изпълнение на конкретни дейности. Всяка тема започна с теоретична част и последващо изпълнение на практическа задача.

     Фермерите се запознаха с групиране на плевели, биологичните им особености и вредата, която нанасят. Установиха видовете плевели в зимуващите посеви ечемик и пшеница. Лаборантите проучиха методиката на работа с аналитична везна и особеностите при работа с различните материали. На техниците на селскостопанска техника  бяха представени използваните селскостопански машини и извършваните операции на опитните полета.

     Дейностите по проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“ се   финансират от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/