Пропускане до съдържанието на страницата

Заявление за издаване на разрешение за строеж

Заявление за издаване на разрешение за строеж

Правно основание:  148във връзка с чл. 147от Закона за устройство на територията

Срок за изпълнение: 7дни

Такси: 60лв

Начин на плащане: в брой при подаване на документите или по банков път по сметка на

Община Русе

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96IORT73798400080000

Вид плащане 448001

 

Допустим заявител:Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон,упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/