Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на адрес

Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на адрес

Правно основание: НАРЕДБА № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Срок за изпълнение: до7 дни

Такси:Заплаща се при получаване на документа - стикер 5 лв.

Допустим заявител: Собственик или упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/