Пропускане до съдържанието на страницата

Заявление за предаване на екзекутиви

Заявление за предаване на екзекутиви

Правно основание:  чл. 175, ал. 2 от  Закона за устройство на територията

Срок за изпълнение: 1 месец

Такси:

 

Разглеждане и приемане на екзекутивна документация по точки 17 -24, както и преработка проекти по чл.154, ал.5 от ЗУТ

30 % от основната такса за одобряване.

 Основна такса: За жилищни сгради и нежилищни сгради включително гаражи и допълващо застрояване, пристройки и надстройки, преустройство, реконструкция, ремонт и промяна предназначението на сгради; проекти за делба, по чл.145 ал.5 от ЗУТ, както и преработки по чл.154, ал.5 от ЗУТ  за съответната РЗП

По 0.40лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за проектни части Архитектурна, Конструктивна, ВиК, Електрическа, ОВК, Геодезическа и Технологична (според предназначението на обекта) и по 0.20 лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за всички други проектни части, но не повече от 900 лв на специалност.

2. Огради

0,30лв/м.л., но не по-малко от 20лв

 

Начин на плащане:

до 200 лв. – в брой при подаване на документите или по банков път по сметка на

Община Русе

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96IORT73798400080000

Вид плащане 444000

Допустим заявител:Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон, упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/