Пропускане до съдържанието на страницата

Информация за включване на тежкотоварните камиони към виртуалната опашка за преминаване през ГКПП „Дунав мост“/ Informații privind includerea camioanelor de mare tonaj în coada virtuală de trecere a punctului de control „Podul Dunării”

сряда, 05 юли 2023

 

Всички шофьори на тежкотоварни камиони, престояващи на територията на община Русе, следва да получат номер от виртуалната опашка за преминаване на ГКПП „Дунав мост“.

Услугата е възможна въз основа на споразумение, което Общината сключи с „Тир Паркинг Русе“ ООД, като престоят на съоръжението на бул. „България“ № 292 няма задължителен характер.

Целта е да бъде спазена забраната за спиране и престой на камионите по булевардите „България“ и „Тутракан“ в града, създаващи затруднения, както за самите шофьори, лишени от нормални условия за почивка, така и за ежедневно пътуващите по трасето Русе-Мартен-Сандрово и съответните индустриални зони в района.

Номер за т. нар. „виртуална опашка“ може да бъде взет срещу предоставяне на талон (малък или голям) за регистрация на МПС от следните места:

1.      административната сграда на „Тир Паркинг Русе“ ООД на бул. „България“ № 292 - без да е необходимо влизането в паркинга със съответното превозно средство;

2.      на място непосредствено преди подхода към ГКПП „Дунав мост“ от служители на дружеството;  

3.      от официалния представител на съответния паркинг, на който камионът престоява.

За тежкотоварните автомобили, които осъществяват престой на паркинга на бул. България № 292, уведомяването за възможността за преминаване към ГКПП се осъществява съгласно автоматичната информационна система, която е въведена на съоръжението. Всички останали лица, които осъществяват престой на други места, следва да предоставят телефон за връзка, на който да бъдат уведомени, когато настъпи редът им за преминаване.

При определянето на поредността на преминаване се следва принципа „първи по време – първи по право“, като изключение се допуска единствено за стоки със специален режим на преминаване. Редът се определя, независимо от мястото на изчакване и/или националността на превозвача, като Община Русе изрично е въвела забрана за даване на необосновано предимство при преминаване.

Община Русе призовава шофьорите да бъдат внимателни и да спазват установените правила и ред, включително забраната за спиране и престой на посочените булеварди.

 

 

 

Printr-un ordin al Primarului Municipiului Ruse a fost instituită o organizare privind așteptarea autoturismelor grele de marfă la traversarea acestora către Podul Dunării - Ruse, după cum urmează:

Toți șoferii de camioane de mare tonaj care se află pe teritoriul municipiului Ruse urmează să primească un număr de la coada virtuală pentru trecerea prin PCTF „Podul Dunării”.

Serviciul este posibil în baza unui acord pe care Primăria Ruse l-a încheiat cu Tir Parking Ruse SRL dar staționarea în parcarea de pe b-dul Bulgaria Nr. 292 nu este una obligatorie.

Obiectivul este respectarea interdicției de oprire și staționare a camioanelor pe bulevardele „Bulgaria” și „Tutrakan” în oraș, care crează dificultăți atât pentru șoferi, ce sunt privați de condiții normale de odihnă, cât și pentru cei care călătoresc zilnic pe ruta Ruse-Marten- Sandrovo și zonele industriale din zonă.

Un număr pentru așa-numita „coadă virtuală” poate fi obținut prin prezentarea talonului (mic sau mare) de înmatriculare a autovehiculului din următoarele locuri:

         1. clădirea administrativă a „Tir Parking Ruse” SRL de pe b-dul „Bulgaria” Nr. 292 - fără a fi necesară intrarea în parcare cu autovehiculul respectiv;

         2. la fața locului, chiar înainte de apropierea de PCTF „Podul Dunării”, de la angajații societății.

         3. de la reprezentantul oficial al parcării respective, unde este parcat camionul.

Pentru vehiculele grele de marfă care sunt staționate în parcarea de pe bulevardul „Bulgaria” Nr. 292,  informarea cu privire la posibilitatea de a trecere spre PCTF se realizează conform sistemului informatic automat care a fost introdus acolo. Toate celelalte persoane care au realizat o staționare în alte locuri urmează să furnizeze un număr de telefon de contact, pentru a fi anunțate când le vine rândul să treacă.

Municipiul Ruse face apel la șoferi să fie atenți și să respecte regulile și ordinea stabilite, inclusiv interzicerea de a opri și de a rămâne pe bulevardele indicate.    

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

The Mayor of the Municipality of Ruse issued an order which sets the organization for the waiting period of heavy goods vehicles when they cross the Danube Bridge - Ruse, as follows:

All heavy goods truck drivers staying on the territory of Ruse Municipality should be included in a virtual queue for crossing the "Danube Bridge" checkpoint.

The service is elaborated within an agreement between Municipality of Ruse and "Tir Parking Ruse" OOD. It aims to comply with the ban on stopping and staying of trucks along the "Bulgaria" and "Tutrakan" boulevards in the city, wich creates difficulties for the drivers, deprived of normal conditions for rest, as well as for the daily traffic on the route Ruse-Marten- Sandrovo and the relevant industrial zones in the area.

A number for the so-called "virtual queue" can be obtained after providing of a registration talons (small or large) from the following places:

1. The administrative building of "Tir Parking Ruse" OOD at "Bulgaria" Blvd. No. 292 - without the need to enter the parking lot with the corresponding vehicle;

2. Immediately before the approach to the "Danube Bridge" checkpoint by the company's employees.

3. By the official representative of the respective parking lot, set on the territory of
Ruse municipality, where the truck is parked.

For heavy goods vehicles staying in the parking lot at Bulgaria Blvd. No. 292, notification of the possibility of crossing the border is provided with an automatic information system at the facility. All other users staying elsewhere should provide a telephone number to be notified when  their turn to cross the border is close.

Мunicipality of Ruse appeals to drivers to be careful and respect the established rules and order, including the prohibition to stop and stay on the indicated boulevards.

    

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/