Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г.

Намерени 152 резултата

Номер: 2015-002

Публикувано на: 09.01.2015 г. | 15:50:41 ч.

Охрана със сигнално- охранителна техника (СОТ) на обекти на Община Русе

Процедура: публична покана

Номер: 2014-014

Публикувано на: 02.12.2014 г. | 14:53:23 ч.

Доставка на горива за ведомствените (служебни) автомобили на Община Русе,общински предприятия, здравни и социални дейности,както и второстепенни разпоредители - за срок от 2 (две) години.

Процедура: открита процедура

Обществената поръчка включва доставки в бензиностанциите на Изпълнителя на територията на страната на течни горива за моторните превозни средства (МПС) на Възложителя. Прогнозните…Номер: 2014-012

Публикувано на: 28.11.2014 г. | 10:22:03 ч.

Доставка на материали за нуждите на общинските предприятия

Процедура: открита процедура

Доставка на материали за нуждите на ОП "Комунални дейности" - Русе, ОП "Паркстрой",ОП "Спортни имоти", ОП "Обреден дом - Русе" и ОП "Русе арт"
Номер: 2014-009

Публикувано на: 10.11.2014 г. | 14:43:23 ч.

Публична покана по реда на Глава осма

Процедура: публична покана

Публична покана: "Поддържане на проводимостта на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна,площадите…


Номер: 2014-008

Публикувано на: 07.11.2014 г. | 16:08:09 ч.

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка

Процедура: открита процедура

Уникален номер в регистъра на АОП: 00115-2014-0017 ОБЩИНА РУСЕ, на основание чл. 69а, ал. 3 от…


Номер: 2014-007

Публикувано на: 05.11.2014 г. | 14:44:51 ч.

Публична покана по реда на Глава осма

Процедура: публична покана

"Организиране на информационни събития" по проект „Областен информационен център – Русе” Община…


Номер: 2014-006

Публикувано на: 31.10.2014 г. | 15:47:12 ч.

„Специфична експертна помощ за нуждите на Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год., в Община Русе“, със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.15-0005-C0001 по Схема за предоставяне на безвъзмездна ф

Процедура: открита процедура

    Лица за контакт: Детелина Матева, ръководител на проекта; Радостина Пейкова, координатор на проекта – 0882 35 17 69;…


Номер: 2014-004

Публикувано на: 23.10.2014 г. | 17:30:03 ч.

Открита процедуро по ЗОП с предмет Текущи ремонти на обекти общинска собственост

Процедура: открита процедура


Номер: 2014-001

Публикувано на: 08.10.2014 г. | 11:21:47 ч.

Обследване и изготвяне на технически паспорти, обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради за обществено обслужване. Работата по поръчката се състои в две направления от дейности.

Процедура: открита процедура

Предмет на обществената поръчка е: Обследване и изготвяне на технически паспорти, обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните…


https://www.livechatalternative.com/