Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г.

Намерени 152 резултата

Номер: 2015-002

Публикувано на: 09.01.2015 г. | 15:50:41 ч.

Охрана със сигнално- охранителна техника (СОТ) на обекти на Община Русе

Процедура: публична покана

Номер: 2014-014

Публикувано на: 02.12.2014 г. | 14:53:23 ч.

Доставка на горива за ведомствените (служебни) автомобили на Община Русе,общински предприятия, здравни и социални дейности,както и второстепенни разпоредители - за срок от 2 (две) години.

Процедура: открита процедура

Обществената поръчка включва доставки в бензиностанциите на Изпълнителя на територията на страната на течни горива за моторните превозни средства (МПС) на Възложителя. Прогнозните…Номер: 2014-012

Публикувано на: 28.11.2014 г. | 10:22:03 ч.

Доставка на материали за нуждите на общинските предприятия

Процедура: открита процедура

Доставка на материали за нуждите на ОП "Комунални дейности" - Русе, ОП "Паркстрой",ОП "Спортни имоти", ОП "Обреден дом - Русе" и ОП "Русе арт"
Номер: 2014-009

Публикувано на: 10.11.2014 г. | 14:43:23 ч.

Публична покана по реда на Глава осма

Процедура: публична покана

Публична покана: "Поддържане на проводимостта на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна,площадите…


Номер: 2014-008

Публикувано на: 07.11.2014 г. | 16:08:09 ч.

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка

Процедура: открита процедура

Уникален номер в регистъра на АОП: 00115-2014-0017 ОБЩИНА РУСЕ, на основание чл. 69а, ал. 3 от…


Номер: 2014-007

Публикувано на: 05.11.2014 г. | 14:44:51 ч.

Публична покана по реда на Глава осма

Процедура: публична покана

"Организиране на информационни събития" по проект „Областен информационен център – Русе” Община…


Номер: 2014-006

Публикувано на: 31.10.2014 г. | 15:47:12 ч.

„Специфична експертна помощ за нуждите на Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год., в Община Русе“, със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.15-0005-C0001 по Схема за предоставяне на безвъзмездна ф

Процедура: открита процедура

    Лица за контакт: Детелина Матева, ръководител на проекта; Радостина Пейкова, координатор на проекта – 0882 35 17 69;…


Номер: 2014-004

Публикувано на: 23.10.2014 г. | 17:30:03 ч.

Открита процедуро по ЗОП с предмет Текущи ремонти на обекти общинска собственост

Процедура: открита процедура


Номер: 2014-001

Публикувано на: 08.10.2014 г. | 11:21:47 ч.

Обследване и изготвяне на технически паспорти, обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради за обществено обслужване. Работата по поръчката се състои в две направления от дейности.

Процедура: открита процедура

Предмет на обществената поръчка е: Обследване и изготвяне на технически паспорти, обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните…


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/