Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г.

Намерени 152 резултата
Номер: 2016-043

Публикувано на: 14.04.2016 г. | 14:38:57 ч.

Доставка на хранителни продукти по групи храни, описани в приложения № 3-14

Процедура: открита процедура


Номер: 2016-042

Публикувано на: 14.04.2016 г. | 13:54:56 ч.

Избор на предприятие за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически л

Процедура: публична покана

Офертата се депозира в “Център за информационно и административно обслужване”, гише „Търговия и транспорт. Обществени поръчки“, в сградата на…Номер: 2016-040

Публикувано на: 14.04.2016 г. | 11:42:09 ч.

Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти на всяка сграда със същественото изискване по чл. 169 , ал. 1, т. 6 от ЗУТ при изпълнение на Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната

Процедура: открита процедура

Открита процедура, обявена от ОБЩИНА РУСЕ, с предмет: „Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти на всяка сграда със същественото изискване по чл. 169 , ал. 1, т. 6 от ЗУТ при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефеНомер: 2016-037

Публикувано на: 11.04.2016 г. | 16:17:58 ч.

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване н

Процедура: открита процедура

Предмет на поръчката: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал.…Номер: 2016-035

Публикувано на: 11.04.2016 г. | 14:26:50 ч.

„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ

Процедура: открита процедура

„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съо

Номер: 2016-031

Публикувано на: 01.04.2016 г. | 16:03:42 ч.

Изготвяне на актуализирани стратегически карти за шум (СШК) за агломерация Русе

Процедура: публична покана


https://www.livechatalternative.com/