Номер: 2016-037

Публикувано на: 11.04.2016 г. | 16:17:58 ч.

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване н

Процедура: договаряне с обявление

Предмет на поръчката: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ), упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на„Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

25.05.2016 г.  Час: 17:00

 

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25.05.2016 г.  Час: 17:00

 

Условия за отваряне на офертите

Дата: 26.05.2016 г.  Час: 13:30

Място

зала в сградата на Община Русе, намираща се в град Русе, пл. Свобода 6

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 11.04.2016 г.| 16:20:30 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 11.04.2016 г.| 16:20:30 ч. ]

Документация за участие в процедурата

Качено на: 11.04.2016 г.| 16:20:56 ч. .docx/237.92 KB ]

Протокол № 1 от заседание на комисията

Качено на: 07.07.2016 г.| 16:41:21 ч. .pdf/306.28 KB ]

Съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения

Качено на: 15.08.2016 г.| 16:50:04 ч. .pdf/106.77 KB ]

Протокол №2 от заседание на комисията

Качено на: 14.09.2016 г.| 10:36:30 ч. .pdf/3.31 MB ]

Протокол № 3 от заседание на комисията

Качено на: 14.09.2016 г.| 10:36:30 ч. .pdf/223.06 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 14.09.2016 г.| 10:36:30 ч. .pdf/50.60 KB ]

Решение за прекратяване на процедурата - по обособена позиция

Качено на: 14.09.2016 г.| 10:36:30 ч. ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения

Качено на: 23.11.2016 г.| 16:43:42 ч. .rar/3.02 MB ]

Обявление за приключил договор

Качено на: 24.09.2020 г.| 13:12:38 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/