Пропускане до съдържанието на страницата

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

вторник, 14 юни 2022

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

            На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

ОБЩИНА РУСЕ

с адрес гр. Русе, п. код 7000, площад „Свобода” №6

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Благоустрояване на бл. „Асен“, бл. „Петър“ и бл. „Калоян“, кв. „Здравец“, гр. Русе,

в т.ч изграждане на паркинг

 

Местоположение на инвестиционното предложение: позмлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.7.543 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Русе, урегулиран поземлен имот (УПИ )I, кв. 686 по плана на гр. Русе.

 

Инвестиционното предложение е свързано с извършването на благоустрояване на бл. „Асен“, бл. „Петър“ и бл. „Калоян“, кв. „Здравец”, което включва изпълнение на нови асфалтобетонови настилки и обособяване на 64 бр. места за паркиране, нови пешеходни алеи, подобряване на отводняването в района, подобряване на осветението в района, изграждане на спортна площадка.

 

За контакти: отдел „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ към Дирекция „Инфраструктура, строителен инвеститорски контрол“ при Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6..

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе, гр. Русе 7000, ул. „Придунавски булевард” №20, п.к. 26 и в отдел „Екология” при Община Русе, ул. „Олимпи Панов” №6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/