Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, с възложител "СОЛАР ГРУП 2022" ООД

вторник, 30 август 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Обн. ДВ. бр.25/2003, изм. и доп. ДВ. бр. 67/2019 г.)

От

„СОЛАР ГРУП 2022“ ООД

гр. Русе, ул. „Никола Палаузов“ №8

                                                ЕИК: 206749108

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

       Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ IX - 28 и X - 29, кв. 4 по плана с. Ново село, общ. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

 

 

  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

  Приложение:

     1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/