Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, с възложител "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД

сряда, 07 септември 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп…ДВ. бр.21/2021 г.).

От

„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД

гр. Русе 7009, ул. „ТЕЦ Изток“ № 8

ЕИК: 117005106

   

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз“, с местоположение поземлени имот с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

        

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/