Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "НЕТСОЛАР" ЕООД

петък, 13 май 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 27 ноември 2020г.)

От

 

„НЕТСОЛАР“ ЕООД

                              гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №16

                                                ЕИК: 206494942      

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Изграждане на „1. Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 80460.285.469, местност „Баламата“, с. Червена вода, община Русе;

2. Изграждане на фотоволтаичен парк, логистичен център и сгради, обслужващи съответните дейности.“

 

               Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/