Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "Д Консей" ООД

понеделник, 20 юни 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 21/2021 г.)

От

                                                 „Д Консей“ ООД

                     гр. София, ж.к. „Лев Толстой“, бл. 63, вх. Г, ет. 1, ап. 38

                                               

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Инсталиране на линия за производство на полимерни продукти“ с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.92.7 по КК и КР на град Русе.

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/