Пропускане до съдържанието на страницата

ОБЯВА на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "Градус-98" АД

вторник, 17 януари 2023

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 42/2022 г.)

От

                                            

                                                „ГРАДУС - 98“ АД

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително №310-Н2/2014 г., актуализирано с Решение №310-Н2-И1-А1/2018 г.“ в ПИ с идентификатори 80460.132.227 и 80460.13.175 по КК и КР на село Червена вода, община Русе.

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/