Пропускане до съдържанието на страницата

ОИЦ-Русе продължава своята дейност до края на 2029 година

четвъртък, 04 април 2024

На пресконференция в Областен информационен център - Русе (ОИЦ-Русе) днес бе представен проект № BG16RFTA001-1.006-0003-С01 „Областен информационен център - Русе“ на стойност 999 007,80 лева, която е 100% безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Община Русе, финансиран от Програма „Техническа помощ“.

Златомира Стефанова - заместник-кмет с ресор „Международни програми и проекти, инвестиции и собственост“ и ръководител на проект ОИЦ-Русе, откри срещата с основна тема „Функционирането на Областен информационен център - Русе е осигурено до края на 2029 година”. „Община Русе е сред първите три общини в страната с одобрени проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за дейността на ОИЦ. Информацията е изключително динамична и ценна в наше време и затова смятам, че дейността на информационния център е от изключителна важност за успешното реализиране на европейски проекти в региона“, посочи Стефанова. 

Управителят на центъра Диана Аврамова запозна присъстващите с дейностите в новия проект и акцентира върху новите моменти. „Чрез изпълнението на дейностите, заложени в проекта ОИЦ – Русе, през следващите шест години Центърът ще продължи да работи за повишаване на  информираността на обществото на територията на област Русе за възможностите за финансиране, както и за постигнатите резултати по проекти, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ, ще подпомага прилагането на интегрирания териториален подход на територията на област Русе и ще продължи да работи за по-висока степен на прозрачност и отчетност по отношение на европейските програми“, подчерта Аврамова.

В центъра работят 4-ма експерти, които ежедневно информират на място, по мейл и телефон гражданите, бизнеса, неправителствените организации и други заинтересовани страни за възможностите, които дават Европейските фондове и за резултатите от проектите, които се реализират на територията на област Русе. Екипът се стреми да повиши информираността и капацитета на потенциалните бенефициенти.

Като част от мрежата от 27 областни информационни центрове ОИЦ - Русе е един от факторите, който допринася за успешното изпълнение на програмите през изминалия и настоящия програмен период. ОИЦ подпомага и процеса по прилагане на интегрирания териториален подход в България. Служителите от информационния център в Русе участват в експертния състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион в звената му за медиация и за публични консултации. С Решение на Министерския съвет ОИЦ е определен и като структура на едно гише за предоставяне на информация и подпомагане кандидатстването по процедурите за енергийна ефективност.

Навременна, достъпна и полезна информация за дейността на ОИЦ-Русе може да бъде намерена на страницата на центъра във Фейсбук -  https://www.facebook.com/OICRuse.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/