Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост в община Русе

вторник, 21 юни 2022

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе,  в изпълнение на Заповед №РД-01-1808/ 17.06.2022 г. на Зам.- кметa на Община Русе с Ресор „Икономика и международно сътрудничество“,

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване на 19.07.2022 г. от 13,30 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост, за срок от пет години, както следва:

1.1 Отдаване под наем за срок от пет години, на помещение, с площ 24,70 кв. м., разположено на първи етаж, в масивна двуетажна сграда №0.1243.1, цялата със застроена площ от 210,00 кв. м., с предназначение –  Здравно заведение, ситуирана в поземлен имот №0.1243, по Кадастралния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, представляващ УПИ I-1243, кв. 85 по Регулационния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с административен адрес: с. Николово, Община Русе, ул. „Плиска“, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №10313/ 07.12.2021 г., което се отдава под наем като аптека, с начална тръжна месечна наемна цена - 94,00 лв. (Деветдесет и четири лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 9,00 лв. (Девет лева) и депозит за участие – 188,00 лв. (Сто осемдесет и осем лева);

1.2. Отдаване под наем за срок от пет години, на самостоятелен обект в сграда – ЧОС, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.128.5.187, с площ 16,13 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект – За офис, брой нива на обекта – 1, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.128.5, с предназначение – Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот  с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.128, с административен адрес: гр. Русе, ж. к. „Възраждане“, ул. „Плиска“ №91, бл. „Клокотница-I”, вх. 6, ет. 0, предмет на Акт за общинска собственост (АОС) №84/23.06.1995 г., който се отдава под наем като офис, с начална тръжна месечна наемна цена – 75,00 лв. (Седемдесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 7,00 лв. (Седем лева) и депозит за участие – 150,00 лв. (Сто и петдесет лева);

1.3. Отдаване под наем за срок от пет години, на самостоятелен обект в сграда – ЧОС, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.128.5.193, с площ 12,20 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект – За търговска дейност, брой нива на обекта – 1,  намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.128.5, с предназначение – Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.128, с административен адрес: гр. Русе, ж. к. „Възраждане“, ул. „Плиска“ №91, бл. „Клокотница-I”, вх. 8, ет. 0, предмет на Акт за общинска собственост (АОС) №84/23.06.1995 г., който се отдава под наем като офис, с начална тръжна месечна наемна цена – 57,00 лв. (Петдесет и седем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 5,00 лв. (Пет лева) и депозит за участие – 114,00 лв. (Сто и четиринадесет лева);

1.4. Отдаване под наем за срок от пет години, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.438.1.3, с площ 20,58 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект – За търговска дейност, брой нива на обекта – 1, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.438.1, с предназначение – Сграда на съобщенията, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.438, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Нови Сад“ №27, ет. 1, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №7473/30.07.2015 г., който се отдава под наем като магазин, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 9,00 лв. (Девет лева) и депозит за участие – 190,00 лв. (Сто и деветдесет лева);

1.5. Отдаване под наем за срок от пет години, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1649.1.21, с площ 55,00 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект – За обслужваща дейност за битови услуги, брой нива на обекта – 1,  намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1649.1, с предназначение – Жилищна сграда със смесено предназначение, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1649, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Симеон Велики“ №2, ет. 1, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №7440/22.05.2015 г., който се отдава под наем като ателие за фризьорски и козметични услуги, с начална тръжна месечна наемна   цена - 173,00 лв. (Сто седемдесет и три лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 17,00 лв. (Седемнадесет лева) и депозит за участие – 346,00 лв. (Триста четиридесет и шест лева);

1.6. Отдаване под наем за срок от пет години, на  част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503.1.5, представляваща помещение – стая №202, с площ 18,00 кв.м., ситуирана на ниво едно от самостоятелния обект, брой нива на обекта – 2, с площ на всяко от нивата 350,70 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект – За офис, намиращ се в сграда паметник на културата с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №8164/14.03.2017 г., която се отдава под наем като юридическа кантора, с начална тръжна месечна наемна цена – 171,00 лв. (Сто седемдесет и един лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 17,00 лв. (Седемнадесет лева) и депозит за участие – 342,00 лв. (Триста четиридесет и два лева);

1.7. Отдаване под наем за срок от пет години, на част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503.1.5, представляваща помещение – стая №207, с площ 29,00 кв.м., ситуирана на ниво едно от самостоятелния обект, брой нива на обекта – 2, с площ на всяко от нивата 350,70 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект – За офис, намиращ се в сграда паметник на културата с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №8164/14.03.2017 г., която се отдава под наем като юридическа кантора, с начална тръжна месечна наемна цена – 276,00 лв. (Двеста седемдесет и шест лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 27,00 лв. (Двадесет и седем лева) и депозит за участие – 552,00 лв. (Петстотин петдесет и два лева);

1.8. Отдаване под наем за срок от пет години, на част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.674.5.4, представляваща помещение, с площ 23,04 кв.м., ситуирано на ниво две от самостоятелния обект, брой нива на обекта – 2, с площ на първо ниво – 9,11 кв. м., с площ на второ ниво - 118,11 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект – За здравни и социални услуги, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.674.5, с предназначение – Сграда със смесено предназначение, разположена в поземлени имоти с идентификатори по КККР на гр. Русе 63427.2.673 и 63427.2.674, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №49, ет. 1, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №6987/19.06.2013 г., което се отдава под наем като стоматологичен кабинет, с начална тръжна месечна наемна цена – 57,00 лв. (Петдесет и седем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 5,00 лв. (Пет лева) и депозит за участие – 114,00 лв. (Сто и четиринадесет лева);

1.9. Отдаване под наем за срок от пет години, на поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1188, целият с площ 504,00 кв. м., от които 322,00 кв.м. полезна площ (незастроена със сграда), с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м), заедно с изградената в него едноетажна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1188.1, със застроена площ 182,00 кв. м., с предназначение – Сграда за търговия, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Св. Димитър Басарбовски“ №51, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №10473/ 12.05.2022 г., които се отдават под наем като магазин с открит склад, с начална тръжна месечна наемна цена – 623,00 лв. (Шестстотин двадесет и три лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 62,00 лв. (Шестдесет и два лева) и депозит за участие – 1246,00 лв. (Хиляда двеста четиридесет и шест лева);

2. Определям вид на търга – публичен с явно наддаване.

3. За тръжната документация, се заплаща цена от 42,00 лв. (Четиридесет и два лева) с включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК“                 АД – клон Русе, намиращ се в Центъра на информационно и административно обслужване на Община Русе или по банков път, в полза на Община Русе, по банкова сметка - IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащането 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 09,00 часа на 22.06.2022 г. до 17,30 часа на 06.07.2022 г. и се получава от гише №2 „Общинска собственост и наеми“, в Центъра за информационно и административно обслужване – Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе.  

4. Оглед на обектите, се извършва всеки работен ден, от 10,00 часа на 22.06.2022 г. до 15,00 часа на 06.07.2022 г. след предварително съгласуване и в присъствието на служител от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ към дирекция „Управление на собствеността“ при Община Русе.

5. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура, изчислен съобразно чл. 50, ал. 2, т. 5 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе, се внася след закупуване на тръжна документация, до 17,00 часа на 13.07.2022 г., по набирателна сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000, открита в ТБ ”Инвестбанк”АД.

6. Подаване на документите се извършва до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 09,00 часа на 22.06.2022 г. до 17,30 часа на 13.07.2022 г. на гише №2 ”Общинска собственост и наеми” в Центъра за административни услуги и информация при Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

7. При липса на интерес към провеждането на търга, или неявяване на кандидати, повторен публичен търг с явно наддаване да се проведе на 14.09.2022 г. от 13,30 ч. в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе.

8. За допълнителна информация - Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая № 201, отдел ТНОЗП, към дирекция УС, тел. 082/881-667.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/