Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в град Русе

понеделник, 20 юни 2022

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

В изпълнение на Заповед  №РД-01-1793/16.06.2022 г.  на  Заместник-кмета на  Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе и  Решениe №914, прието с Протокол №34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе

 

О Б Я В Я В А:

1.Публичен търг с явно наддаване на 26.07.2022 г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, пл. „Свобода” №6, ет. 3, Заседателна  зала, по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.3074 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“, с площ от 592 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), а по регулационния план на гр. Русе, одобрен със Заповед №РД-01-1085/26.04.2021 г. на Кмета на Община Русе за ПУП-ИПР, представляващ УПИ XVI-3074 в кв. 608, предмет на Акт №10314/08.12.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна продажна цена 106 010,00 лв. (сто и шест хиляди и десет лева), без дължими данъци и такси.

2.Вид на търга – публичен с явно наддаване.

            3.Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 7000 лв.

            4.Депозитът за участие в търга е в размер на 12 000 лв. и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ  “ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе до 17,00 часа на 20.07.2022 г., след закупуване на  тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер преведена по посочената банкова сметка в установения срок.

5.Време за оглед на имота – извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие” до 17,00 часа на 20.07.2022 г.

6.За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева, без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 840008 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, след заплащане на цената всеки работен ден от 22.06.2022 г. до 20.07.2022 г., включително до 17,00 часа.       

7.Срок за подаване на документите за участие в търга – 20.07.2022 г. до 17,00 часа.     

            За допълнителна информация – телефон: 082/881742, стая  №602, етаж 6, Община Русе, пл. „Свобода” №6 /входа към ул. „Борисова”/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/