Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 31 март 2023

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:       

 

 

 • приключиха дейностите по подготовка за предстоящо цялостно асфалтиране на пътна връзка между ул. „Дряновска“ и отвеждащия път към бул. „Липник“, както и на паркингите и участъка от ул. „Никола Табаков“ между бл. „109“ и бл. „104“ в кв. Чародейка – Г – Юг;
 • извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по ул. „Братя Обретенови“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Константин Иречек“ и ул. „Охрид“;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5, алея „Момина сълза“, ул. „Балкан“, ул. „Васил Кънчев“, ул. „Видин“, ул. „Даскал Тони“, ул. „Дряновска“, ул. „Згориград“, ул. „Македония“, ул. „Сърнена гора“, както и по уличната мрежа на кв. „Средна кула“, кв. „Образцов чифлик“, кв. ДЗС, с. Семерджиево, с. Червена вода и с. Ястребово;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „9“ и бл. „20“ в кв. Дружба 3;
 • извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Борисова“ с бул. „Бозвели“ и бул. „Липник“ с ул. „Котовск“;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка по ул. „Студентска“, ул. „Чипровци“, ул. „Хан Аспарух“ и пред кръстовищата на бул. „Цар Освободител“ с ул. „Хан Аспарух“, ул. „Чипровци“ с ул. „Сърнена гора“, ул. „Шипка“ с ул. „Згориград“;
 • започна полагането на сигнални цветове по основите на металните конструкции на светофарните уредби в града. Дейностите се извършват от ученици от ПГСАГ „Пеньо Пенев“, назначени в ОП „Комунални дейности“ по системата за дуално обучение;
 • извършени бяха текущи проверки за замърсяване, вследствие на ремонтните дейности, свързани с Водния цикъл в гр. Русе. При направените проверки не са установени замърсявания извън строителната площадка. Дадени бяха задължителни предписания за спазване на разпоредбите на чл. 21, т. 3 от Наредба №15 на Общински съвет – Русе;
 • извършена бе проверка в Парка на младежта относно разхождане на домашни любимци без повод. При проверката е съставен един акт за установяване на административно нарушение на разпоредбите от  Закона за ветеринарномедицинската дейност;
 • проведена бе Комисия за излезли от употреба моторни превозни средства;
 • по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града;
 • извършено бе косене в района на бул. „България“;
 • извършено бе миене на улици в града по график;
 • извършено бе метене в района на Централната градина, ул. „Александровска“, русенски кей, кръгово кръстовище при ОД на МВР, Парка на Младежта, Парка на възрожденците, бул. „Тутракан“ и бул. „Трети март“;
 • извършено бе миене на подлези и надлези;
 • извършена бе резитба на опасни клони в района на бл. „44“ и бл. „45“ в кв. Дружба 3 и в кв. Средна кула;
 • почистено бе нерегламентирано сметище в района на Петролна база;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 15 кучета, осиновени бяха 7 кучета и бе извършена кастрация на 20 кучета.

 

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • на 27 март се проведе втори инфо ден относно кандидатстването за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата по Програма „Култура“ 2023 на Община Русе;
 • приети и обработени бяха годишните отчети на читалищата на територията на Община Русе;
 • подписан бе административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Русе“ по ПРЧР 2021-2027;
 •   заместник-кметът Енчо Енчев проведе работна среща с ръководители на русенски културни институти и организации, във връзка със събитийния календар на Община Русе за периода  април – юни;
 • извършени бяха подготвителни дейности по провеждане на събития по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“;
 • обобщени бяха получените проекти по постановление на Министерски съвет № 46 за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища;
 • извършена бе текуща проверка в ДГ „Чучулига“.
 • проведени бяха сесии в ПГИУ „Елиас Канети“, СУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“, СУПНЕ „Фридрих Шелер“ и АГ „Гео Милев“, като бяха обучени 360 ученици по програмата „От връстници за връстници“ 8 – 11 клас;
 • проведени бяха обучителни сесии по Национална програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в 5-7 клас “,в ОУ „Тома Кърджиев“, ОУ „Олимпи Панов“, ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „Отец Паисий“ като в обученията бяха включени 420 деца;
 • продължава провеждането на Общинските ученически игри;
 • здравните медиатори консултираха 27 семейства от кв. Средна кула и кв. Селеметя за задължителните и препоръчителните имунизации съгласно имунизационния календар на България;
 • взето бе участие на здравните медиатори в уебинар на тема „Да чуем децата“;
 • организирана бе церемония пред паметника на баба Тонка Обретенова за отбелязване на 130 г. от смъртта на националната героиня;

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

 

 • приключи приемът на заявления за целево финансиране на сдруженията на собственици във връзка с кандидатстването по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I". Подадени бяха общо 26 заявления на стойност 994 443,08 лв. До момента служителите от отдели "Етажна собственост и "Международно сътрудничество и проекти" са посетили 42 общи събрания на сдруженията на собствениците на жилищни сгради, като разяснителната кампания ще продължи до края на програмата;
 • започна процедурата за отдаване под наем на част от павилионите, разположени до автобусни спирки на градския транспорт, като всички заинтересовани лица могат да закупят документи до 19 април. Повече подробности гражданите могат да получат на сайта на Община Русе или от служителите на отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“;
 • на 30 март бе проведена процедурата за отдаване под наем на терените за заведения по кея на гр. Русе. Предстои изготвяне на заповеди за спечелили участници и сключване на договори за наем за два от терените. Поради неявяване на кандидати за един от терените, предстои организиране на повторен търг, който ще се проведе на 11 май;
 • директорът на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ Ивайло Кадишев взе участие в четвъртата голяма регионална конференция по проекта на БТА "Европа в България: Общо бъдеще“, който се изпълнява с подкрепата на Европейската комисия. На събитието Община Русе представи основни проекти, реализирани през програмния период 2014-2020 г., както и проектите, по които се работи през настоящия програмен период;
 • на 30 март заместник-кметът Златомира Стефанова взе участие в годишните награди на Българската агенция за инвестиции „Инвеститор на годината 2022 г.".Община Русе се включи с номинации във всички категории, като бяха отличени с награда „Вите Аутомотив България“ в категория „Инвестиция в разширяване на бизнес“, а компанията „Еберспехер България“ ЕООД  бе номинирана в категория „Инвестиция на зелено“;
 • на 30 март експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха във фокус-група в гр. Кълъраш, Румъния, по развитие на Интегрираната териториална стратегия за трансграничния район между Румъния и България. Целта на срещата беше валидиране и оценка на основните предизвикателства и инвестиционни нужди по изграждането на маршрута „Евро Вело 6“ в източната част от региона. Участието на експертите представи гледната точка на местните власти, които могат да гарантират развитие на специализирана инфраструктура и поддържане на маршрута. Предстои работа в дистанционна среда с предоставяне на данни за атракции и събития, които да бъдат включени в бъдещия стратегически документ;
 • проведен бе жребий за определяне на жилища и техните наематели, които са получили еднакъв брой точки от списъка на класираните за продажба 12общински жилища, както и за допълване списъка на жилищата за продажба – засега 4 на брой и според реда на изтегляне;
 • настанени бяха 5 нови семейства - 4 в жилища от общия фонд и 1 в резервни жилища, а 3 семейства бяха пренастанени в други общински жилища. Прекратени бяха наемните правоотношения с 3 семейства, обитаващи жилища от общия фонд. Подновени бяха настанителните заповеди за продължаване на наемните правоотношения на 37 домакинства;

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 

 • продължава ремонтът на двете халета в Гребната база в Лесопарк „Липник“. Дейностите включват реновиране на покривното покритие, подмяна на прозорци и врати, изграждане на нова настилка в халетата, както и боядисване на металната носеща конструкция. Предвижда се да бъдат изградени съблекални и тоалетни за осигуряване комфорта както на трениращите отбори, така и на посетителите. В процеса на ремонта ще се подмени оградата на имота и районното осветление ще бъде реабилитирано;
 • продължават ремонтните дейности по тротоарните настилки в с. Семерджиево и по фонтана на алея „Перистери“ в Парка на младежта;
 • приключи ремонтът на Камерната зала в Доходното здание. Сменени бяха тапетите на две от стените, боядисан бе таванът и бе положена нова настилка – мокетни плочи. Осветлението в залата също бе подменено;
 • започна текущ ремонт на апартамент общинска собственост, намиращ се в бл. „119“ в кв. Чародейка – Юг. Той е част от списъка с общински жилища, в които предстои да бъдат извършени частични ремонти през тази година;
 • извършена бе финална проверка на Акт №19 и се състоя приемателна комисия за „Ремонт на присъединителен топлопровод, захранващ сградата на комплекс Дунав“, който се намира на  ул. „Околчица“ 12 в кв. Здравец;
 • извършени бяха 14 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, за които бяха съставени протоколи
 • издадени бяха 8 разрешения за строеж и бе одобрен един подробен устройствен план.

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/