Седмичен отчет за дейността на кмета на Община Русе и общинската администрация

петък, 08 януари 2021

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

- Внесено бе предложение в ОбС-Русе за одобряване на договор за сътрудничество  с фирма за излезлите от употреба моторни превозни средства;

- Изпратени бяха писма до Изпълнителна агенция „Околна среда“ с искане за разрешение за ползване на станцията за измерване на качеството на атмосферния въздух, разположена на територията Пожарна 2– Русе и монтирането ѝ на автомобил;

- Изпратено беше писмо до Изпълнителна агенция „Околна среда“  за осигуряване на допълнителна станция за измерване на качеството на атмосферния въздух;

- Обявена бе обществената поръчка за инженеринг на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци за Регионално сдружение за управление на отпадъците;

- Изпратени бяха  3 броя  покани за съставяне на Актове за установяване на административно нарушение за нерегламентирани замърсявания с отпадъци;

- Почисти се  нерегламентираното  замърсяване на ул. Искър;

- Изрязаха се и се оформиха на короните  на 60 бр кълбовидни акации и изрязаха и оформиха короните на още 15 броя дървета;

- Засипаха се с пръст и ръчно се подравниха повредените тревни площи на Кея в следствие на навлизане и затъване на МПС в тях;

- Проведе се  работна среща с кметовете на с. Семерджиево, с. Ястребово и с. Червена вода, и превозвача по договор, относно  транспортното обслужване на кметствата във връзка с въведените противоепидемични мерки;

- Издадени бяха общо 502 бр. разрешения за извършване на таксиметрова дейност през 2021 година;

- За улеснение на таксиметровите шофьори в билетния център бе разкрито работно място на служител от „Местни данъци и такси“ за заплащане на дължимия данък за таксиметрова дейност;

- Подписан бе договор за сервизно техническо обслужване на 100 бр. информационните табла, разположени по спирките на градския транспрот;

- Запълнени бяха нарушения в асфалтовото покритие със студен асфалт по бул. „Тутракан“, в кв. „Средна кула, в кв. „Долапите“, на кръстовището на ул. „Тодор Александров“ и ул. „Духовно Възраждане“, по ул. „Студентска“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“, ул. „Иван Ведър“ /към гара Разпределителна/ и в района на паметник „Альоша“;

- Извърши се асфалтиране на нарушения в асфалтовото покритие по ул. „Лисец“, ул. „Плевен“, ул. „Мадарски конник“, ул. „Струга“, бул. „Васил Левски“ към бл. 305, по ул. „Филип Станиславов“, по пътя от кв. „Средна кула“ към бул. „България“, на кръстовище в кв. „Дружба“ 3, по пътя за Сметище /към Берус/;

- Продължава ремонта  в сградата на ДГ „Снежанка“. Започнаха ремонти в сградите на Драматичен театър „Сава Огнянов“ и в сградата на Община Русе – зала „Свети Георги“;

- Повторно бяха монтирани колчета, на тротоарите по ул. „Баба Тонка“ и ул. „Славянска“;

- Извърши се аварийно обезопасяване на електрическото захранване и авариен демонтаж на светофарен стълб и пътен знак, както и отремонтиране на управляващи и контролни платки от контролер на Светофарната уредба  на бул. „Липник“, вследствие на пътнотранспортно произшествие;

- Авариен ремонт Светофарната уредба при магазин „Кауфланд“;

- Репатрирани и санкционирани на място са 140  нарушители /на стойност 4340 лв./;

- Служители на „Видеонаблюдение“ са съдействали на отдел „Транспорт“ по установяване на нарушения, както и на органите на МВР за издирване на МПСта в района на езеро в лесопарк „Липник“;

- Отдел „Възстановяване на общинската кабелна радиомрежа“ е отстранил повреди на ул. „Доростол“, бул. „Цар Освободител“ 137, бул. „Скобелев“, блок „Лермонтов“, в кв. „Дружба“, в кв. „Чародейка“, бл. „Беласица“, ул. „Драма“, ул. „Духовно възраждане“, ул. „Муткурова“ 17, бл. „Георги Димитров“, бл. „Лале“, ул. „Кръстец“, бл. „Нягол“, ул. „Борисова“, бл. „Мура“, бл. „Воден“, ул. „Сяр“, бл. „Камчия“, ул. „Болярска“ 5, ул. „Мальовица“, ул. „Плиска“ 100. Извършена е профилактика на усилватели в апаратната и ремонт на пулт за звукозапис;

- До 7.01.2021 г. в Общински приют са настанени общо 60 кучета и 12 котки. Кастрирани са 33 кучета.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

- Извършен е оглед, заснемане и изготвяне на количествено-стойностна сметка за предстоящ ремонт на помещения за нуждите на проекти „Асистентска подкрепа“ и „Лична помощ“, намиращи се в сгради на Община Русе на пл. Свобода и ул. Котовск № 2, бл. Скопие и бл. Съединение;

- Подготвени са проекти на технически спецификации за проектиране, авторски надзор, строително-монтажни работи за обекти на образователната инфраструктура – нов корпус за СОУ „В. Левски“, нова сграда за Детска градина „Радост“, пристройка на ОУ „И. Вазов“ и реконструкция на корпус на ОУ “Братя Миладинови“;

- Извършен е контрол на място по изпълнението на строително-монтажни работи за:

  •  подмяна на витрини в Детска ясла № 8 на ул. Н. Рилски;
  •  многофункционална зала в двора на СОУ В. Левски;
  •  вътрешен текущ ремонт в сградата на ДСХ Възраждане, проверка на действително извършени видове и количества, в т.ч. предварителен контрол на предоставен акт обр. 19;
  •  авариен ремонт на санитарни възли в административна сграда на пл. Свобода № 6, проверка на действително извършени видове и количества, в т.ч. предварителен контрол на предоставен акт обр. 19.

- Работи се по авариите съгласно Наредба 27, в т.ч. огледи и указания до експлоатационни дружества за възстановяване след необходим ремонт на техническа инфраструктура;

- Сключва се договор за доставка на 3 бр. верижни транспортьора;

- Извършени са три съвместни огледа с отдел Управление на етажната собственост по сигнали на граждани;

- Изготвени са 2 констативни акта за установени незаконни строежи, които са в процес на връчване на заинтересуваните лица;

- Ежедневно служителите от дирекцията подготвят отговори по сигнали и жалби на граждани и институции.

- През периода 29.12.2020 г. – 08.01.2021 г. са издадени 8 Разрешения за строеж.

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

- Приемане на заявки за закупуване на хранителни продукти и лекарства на обявените горещи телефони и разнасяне на топъл обяд;

- Обобщаване на заявки за ваксиниране от персонал на социални услуги;

- Изготвяне на график за провеждане на конкурси за социални услуги за 2021 г.;

- Изготвяне на писмо за състав на Комисията за детето и на Годишен план за работа

- Изготвяне на доклад за новата услуга „Асистентска подкрепа“. Ще бъдат назначени 128 нови асистента, които ще се грижат за 384 потребители. Предвид големия брой потребители и лица, които ще бъдат наети на работа, се предвижда разкриването на 4 изнесени работни места в различни квартали на територията на гр. Русе;

- Изготвяне на отговори на жалби и писма, относими към дейността на учебните заведения;

- Оказване на методическа подкрепа на директорите на детските градини и длъжностните лица в тях относно графиците за работа, осигуреността на персонал в условията на епидемична обстановка;

- Подготовка за отваряне на системата за електронен прием за 2021 г. в детските градини, яслените групи и подготвителните групи в училища;

- Изготвяне на писма до МОН във връзка с извиняване отсъствията на децата в задължително предучилищно образование;

- Подготовка на комисия за разглеждане на заявления за подпомагане на деца с изявени дарби;

- Подготовка за предстоящо публикуване на видеоматериали в ютюб канала „Култура Русе“;

- Обработка на отчетите на проектите по Програма „Култура“ за 2020 г.

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

-  Сключен е договор с изпълнител по проект „Ремонт на закрита лекоатлетическа писта в СК „Ялта“, гр. Русе. С този проект ще се положи нова настилка, а амортизираната дървена дограма ще бъде сменена с 5-камерна PVC дограма;

- Подготвени бяха документи заедно с отдел „Спортни и младежки дейности“ за кандидатстване за домакин на Световно първенство по драконови лодки през 2025 г. Такъв световен форум би привлякъл много участници и гости в Русе и в частност към „Текето“. При одобрение нашият град ще бъде отбелязан на световната спортна карта;

- Изпратени бяха поздравителни адреси до побратимените градове по повод Коледните и Новогодишни празници, които се постарахме да преведем на езика на всяка държава. Близките отношения с побратимените градове биха били полезни не само в културно отношение, а в подготовката на общи проекти, обмяна на добри практики, ноухау. Назначен бе и нов служител, който ще отговаря и развива партньорските международни отношения както и ще съдейства за улесняване на комуникацията между инвеститори и Община;

- Проведена бе среща с търговското аташе на България за Битоля, Република Северна Македония, с когото започнахме разговори за подновяване на побратимяване с град Прилеп, както и възможността Община Русе да участва в партньорски проекти към Евросъюза като обучител и ментор;

- Отделът подготвя провеждането на конкурс за избор на Управител на „Център по дентална медицина – Русе“ ЕООД. Конкурсът ще се проведе на 14.01.2021 г. и 15.01.2021 г, като крайния срок за подаване на документи е 11.01.2021 г.;

- Изготвя се окончателен доклад и отчет за изпълнението на бюджета, който по предварителни данни сочи, че въпреки тежката година, русенци са били отговорни и са заплатили местните данъци и такси;

- Подготвя се трето предложение до Общински съвет – Русе за освобождаване или намаляване на наемните вноски на наематели на общински имоти, които са засегнати от заповедта на министъра на здравеопазването;

- Проведена е комисия по картотека и са приети всички молби от последния месец за включване в списъка за настаняване през 2021 година. Окончателният списък ще бъде приет на 26.01.2021 г. и по него комисията ще започне настаняване за календарната година.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/