Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 01 март 2024

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 

 • продължават ремонтните дейности за полагане на нова асфалтова настилка на ул. „Генерал Радецки“ - в участъка от кръстовището с ул. „Балкан“ до кръстовищата с ул. „Филип Тотю“ и ул. „Пристанищна“;
 • на 26 февруари започна поетапното въвеждане на временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ по улици в гр. Русе, във връзка с подмяна на улично осветление;
 • продължава изпълнението на работите по обновяване и благоустрояване на пространствата около бл. „Козница планина“ и бл. „Вежен“ в кв. Родина 1;
 • извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на разрушения на настилките по протежение на ул. „Капитан Райчо Николов“ и ул. „Киев“;
 • ремонтирани и възстановени бяха дъждоприемни шахти по ул. „Щип“;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на участъци от бул. „България“, бул. „Липник“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Богдан войвода“, ул. „Ген. Рождественски“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Княжеска“, ул. „Рила“, ул. „Петрохан“,  ул. „Сакар планина“, ул. „Тича“,  както и по уличната мрежа в с. Басарбово;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и околоблоковите пространства на бл. „Вида“ в кв. Възраждане, бл. „5“ в кв. Дружба 1 и бл. „15“, бл. „43“, бл. „МНО“ 4 и бл. „МНО“ 5 в кв. Дружба 3;
 • извършена бе подмяна на стари натриеви осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по улици в с. Червена вода;
 • започна подмяна на старите лампи с нови LED панели на алейното осветление на пл. „Княз Александър Батенберг“;
 • стартира монтирането на нови предпазни ограждения по зелената разделителна ивица на бул. „Цар Освободител“ - в участъка от кръговото кръстовище до кръстовището с ул. „Панайот Хитов“;
 • подменени бяха счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирките от линиите на градския транспорт, намиращи се по бул. „Ген. Скобелев“, бул.“ Липник“, ул. „Ангел Кънчев“, в кв. Тракцията, по бул. „България“, до Дом за възрастни хора „Приста“, на спирка „Девети километър“ и на пътен възел Охлюва;
 • монтирани бяха 15 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града;
 • извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на регулярната работа на светофарни уредби на кръстовището на бул. „Ген. Скобелев“ с ул. „Княз Дондуков – Корсаков“ и на кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“;
 • продължава приемът на документи за кандидатстване по основната фаза на интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма „LIFE“ на Европейския съюз, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не покъсно от 30 април. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 1 февруари – 30 април, ще бъде извършено до 31 май;
 • продължава съвместната организация с Регионалното управление на образованието и училищата за издаването на карти за безплатно пътуване на деца от 7 до 14годишна възраст, като до момента има издадени 4 364 превозни документа на деца от 32 училища;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 8 кучета, осиновени – 13, и бе извършена кастрация на 17 кучета.

 

 

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 

 • сключени бяха 55 нови тристранни споразумения за включване в Механизъм „Лична помощ“ с ползватели и бяха наети 55 лица като лични асистенти, считано от 1 март;
 • сключени бяха 20 нови споразумения за включване в Програма „Асистентска подкрепа“ с потребители на социалната услуга и бяха наети 11 лица като социални асистенти, считано от 1 март;
 • подписани бяха месечните отчети и работните графици от 1006 лица, наети като лични асистенти по механизъм „Лична помощ“, от 278 лица, наети като социални асистенти по Програма „Асистентска подкрепа“ и от 212 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“, във всички населени места от община Русе.
 • проведено бе първото за 2024 г. заседание на Комисията за детето. В плана за работа през текущата година бяха включени актуални теми в областта на социалните услуги за деца, образованието, здравните грижи, защита на децата от всякаква форма на злоупотреба, насилие и експлоатация, борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и др.;
 • проведено бе обучение в БЧК за оказване на първа долекарска помощ на наетите като домашни помощници лица, наети по проект „Грижа в дома в община Русе“;
 • проведено бе обучение на тема „Училище в облака: въведение“ /без квалификационен кредит/, в което бе включена и допълнително работа с интерактивен екран и с Chromebook устройство за наетите служители в Кризисния център за непридружени деца чужди граждани и деца бежанци в риск към Община Русе и за служители от общинската администрация;
 • издадени бяха заповеди за утвърждаване формулите за разпределение на средствата в образователните институции;
 • здравните медиатори консултираха 77 лица и  предоставиха брошури в кв. Селеметя и кв. Родина за задължителната ваксина срещу морбили, рубеола и паротит, както и за останалите задължителни имунизации съгласно имунизационния календар. Направени бяха консултации за заболяването туберкулоза. На 26 лица бе оказано съдействие за достъпа им до здравни услуги и бе проведена беседа с 11 деца на тема „Белите ми зъбки“, както и за превенция заразяване с хепатит А;
 • по реда на чл. 2, т. 2 от Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе бяха изплатени са суми на 12 семейства за раждане на второ дете в размер на обща сума 2 100 лв.
 • експерти от Превантивно - информационния център проведоха сесия по Националната превантивна програма „Кодово име „Живот“ в V клас на Спортното училище „Майор Атанас Узунов“ на тема „Влияние на средата“, в която се включиха 15 ученици;
 • експерти от Превантивно - информационния център проведоха сесии по Националната превантивна програма „Кодово име „Живот“ в V клас на ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Любен Каравелов“ и НУИ „Професор В. Стоянов на тема „Правила на групата. Емоции“, в които участие взеха 55 ученици;
 • експерти от Превантивно - информационния център проведоха сесии по Националната програма „Предпазване на младите хора от престъпления“ в три паралелки на XII клас в СУ „Васил Левски“ на тема „Правилният избор“, в които се включиха 60 зрелостници със своите класни ръководители;
 • извършени бяха организационни дейности във връзка с церемонията за Националния празник на България 3 март, която ще се проведе от 11:30 пред Паметника на свободата в Русе;
 • Община Русе обяви конкурс за финансиране на проектни предложения в областта на изкуствата и културата. Желаещите ще могат да кандидатстват в две основни направления - международни фестивали в областта на изкуствата /максимален размер на финансиране - 12 000 лв./ и творчески проекти в областта на изкуствата и културата /максимален размер на финансиране - 5 000 лв./. През настоящата 2024 г. собственият принос на кандидатстващите организации по Програма „Култура“ ще продължи да бъде 20 %;
 • проведена бе официална пресконференция по повод 63. МФ „Мартенски музикални дни“ в пресклуба на БТА;

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

 

 • на 29 февруари от Общинския съвет бяха приети всички решения, отнасящи се до отдаване под наем на имоти общинска собственост. Едно от приетите решения бе за определяне на начална наемна цена при отдаване под наем на Общинския тир паркинг, която бе гласувана от съветниците в размер на 18 000 лв. без ДДС. Започна подготовката по стартиране на процедурите в изпълнение на взетите решения, като обявяването им ще бъде извършено след влизане в сила на съответните решения на Общинския съвет;
 • на проведената на 29 февруари сесия на Общинския съвет бе взето решение за откриване на процедура за провеждане на присъствен публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Русе на ул. „Котовск“ 6 срещу предоставяне в собственост на Община Русе на самостоятелни жилищни обекти в новопостроената сграда. Броят на новите жилища ще бъде конкретизиран на етап работен проект. По този начин Община Русе ще продължи да осъществява своята социална политика за подпомагане на социално слаби граждани, чрез предоставяне на жилищни имоти за настаняване на нуждаещите се;
 • проведено бе заседание на комисията по Наредба № 6, на което се взеха следните решения: 
  • настанени са 8 нови семейства от списъка за настаняване;
  • 2 семейства са настанени в резервни жилища;
  • едно семейство е пренастанено в друго общинско жилище;
  • прекратени са наемните правоотношения с 1 семейство, обитаващо жилище от общия фонд;
  • подновени са настанителните заповеди на 24 домакинства.
 • Община Русе подаде 5 проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“ по Плана за възстановяване и устойчивост. Предвижда се да бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 • Общинският съвет прие на своето редовно заседание отчета за 2023 г. на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, както и бе гласуван бюджетът на организацията за тази година. Финансовите средства, отпуснати от Община Русе за 2024 година, са в размер на 120 000 лв. или с 10 000 лв. повече от предходната година. В работната програма за настоящата година се предвижда подпомагането на 3 проекта от фонд „Лицата на Русе“ на стойност 8 464 лв., както и реализацията на 23 собствени и партньорски инициативи, за които да бъдат отпуснати 122 476 лв. от фонд „Местни инициативи“. След като годишната програма беше одобрена от Общинския съвет, екипът на Фондация „Русе – град на свободния дух“ стартира своите срещи и разговори с местния бизнес, за да продължат да подкрепят едни от най-мащабните и атрактивни събития в областите на културата, изкуството, образованието и спорта.

През 2023 г. с финансовата помощ на фондацията са се провели 67 събития, създадени са 528 творчески продукта, в събитията са се включили 2877 активни участници, 153 доброволци и 211 партньорства, а близо 103 336 русенци и гости на града са станали част от инициативите като зрители.

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА  ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 • продължават текущите строителноремонтни дейности, свързани с асфалтирането по основни и второстепенни улици в града, както и изграждането на тротоари;
 • продължава ремонтът на сградата на Доходното здание, който включва реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпуси „А“, „К“ и  „Л“, както и реконструкция на техническите инсталации.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/