Номер: 2014-003

Публикувано на: 21.10.2014 г. | 14:39:51 ч.

Договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки

Процедура: договаряне с обявление

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на допълнително възникналите дейности за обект: Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе, както следва: 1. Реконструкция на водопровод Ф 315 - нови (допълнителни) количества в сравнение със заложените в идейния инвестиционния проект, по който е изготвена офертата на Изпълнителя и възникнали като резултат от изготвения в рамките на Договор № ЗОП – 103/12.11.2013 г. работен проект. 2. Усилване на покрит канал – дейност, която не е била предвидена в идейния проект, но е заложена в работния проект, изготвен по горецитирания договор. 3. Проектиране и изпълнение на реконструкция на надземна лента за въглеподаване от пресипна станция “B” до опора №104 (по номерацията на опорите, приета от Топлофикация Русе ЕАД – собственик на трасето.) – дейност, която не фигурира нито в идейния инвестиционен проект, нито в изработения въз основа на него работен проект и за която е необходимо допълнително проектиране. 4. По част Електрическа - нови (допълнителни) количества, които не са били обект на идейния проект, но са заложени в работния проект, изготвен по горе цитирания договор. Нови (допълнителни) количества СМР, които ще се извършат при изпълнение на реконструкцията на надземна лента за въглеподаване.

Решение

Качено на: 21.10.2014 г.| 16:03:09 ч. ]

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП

Качено на: 29.10.2014 г.| 09:50:55 ч. ]

Решение и Доклад, съгласно чл. 92а, ал. 6 от ЗОП

Качено на: 18.11.2014 г.| 09:11:32 ч. .pdf/237.39 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 20.01.2015 г.| 15:47:57 ч. .pdf/851.88 KB ]

Извършено плащане по договор за изпълнение на обществена поръчка 1

Качено на: 15.06.2015 г.| 14:34:59 ч. .xls/35.50 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранция за изпълнение

Качено на: 03.07.2015 г.| 13:35:17 ч. .doc/47.50 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/