Номер: 2015-085

Публикувано на: 14.10.2015 г. | 16:56:35 ч.

Доставка на офис столове за нуждите на Община Русе и второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица

Процедура: договаряне с обявление

Срокът за получаване на оферти е до 17:00 часа на 23.10.2015г. Отварянето на офертите на участниците ще се проведе на 26.10.2015 г. от 14:00 ч. в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 1, ст. 136. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Техническа спецификация

Качено на: 14.10.2015 г.| 16:56:35 ч. .docx/17.45 KB ]

Предложение за изпълнение на поръчката - образец

Качено на: 14.10.2015 г.| 16:56:35 ч. .docx/16.99 KB ]

Ценово предложение - образец

Качено на: 14.10.2015 г.| 16:56:35 ч. .docx/16.30 KB ]

Приложение № 1 към ценово предложение

Качено на: 14.10.2015 г.| 16:56:35 ч. .xlsx/10.32 KB ]

Списък на изпълнени доставки - образец

Качено на: 14.10.2015 г.| 16:56:35 ч. .docx/16.79 KB ]

Проект на договор

Качено на: 14.10.2015 г.| 16:56:35 ч. .docx/25.26 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 14.10.2015 г.| 16:56:35 ч. .docx/17.50 KB ]

Публична покана - пряк път към РОП на АОП

Качено на: 14.10.2015 г.| 16:58:12 ч. ]

Съобщение във връзка с обявената публична покана

Качено на: 27.10.2015 г.| 15:49:25 ч. .docx/15.51 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd