Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-026

Публикувано на: 28.03.2016 г. | 17:19:48 ч.

Изпълнение на инвеститорски контрол по време на извършването на строително-монтажни работи на обекти по проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе

Процедура: договаряне с обявление

Изпълнение на инвеститорски контрол по време на извършването на строително-монтажни работи на обекти по проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014“ в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация и проектни документации и договорите за изпълнение на СМР на обектите.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

25.04.2016 г.  Час: 17:00

 

Условия при отваряне на офертите

Дата: 26.04.2016 г.  Час: 14:00

 

Място

гр. Русе, пл. Свобода, 6, сградата на Община Русе, ет. 3, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 28.03.2016 г.| 17:21:16 ч. ]

Документация за участие в процедурата

Качено на: 28.03.2016 г.| 17:19:48 ч. .doc/761.50 KB ]

Технически проекти

Качено на: 28.03.2016 г.| 17:22:21 ч. ]

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 28.03.2016 г.| 17:21:16 ч. ]

Решение за прекратяване

Качено на: 28.04.2016 г.| 10:42:45 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/