Номер: 2016-026

Публикувано на: 28.03.2016 г. | 17:19:48 ч.

Изпълнение на инвеститорски контрол по време на извършването на строително-монтажни работи на обекти по проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе

Процедура: договаряне с обявление

Изпълнение на инвеститорски контрол по време на извършването на строително-монтажни работи на обекти по проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014“ в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация и проектни документации и договорите за изпълнение на СМР на обектите.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

25.04.2016 г.  Час: 17:00

 

Условия при отваряне на офертите

Дата: 26.04.2016 г.  Час: 14:00

 

Място

гр. Русе, пл. Свобода, 6, сградата на Община Русе, ет. 3, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 28.03.2016 г.| 17:21:16 ч. ]

Документация за участие в процедурата

Качено на: 28.03.2016 г.| 17:19:48 ч. .doc/761.50 KB ]

Технически проекти

Качено на: 28.03.2016 г.| 17:22:21 ч. ]

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 28.03.2016 г.| 17:21:16 ч. ]

Решение за прекратяване

Качено на: 28.04.2016 г.| 10:42:45 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd