Номер: 2015-058

Публикувано на: 07.08.2015 г. | 10:19:46 ч.

Изпълнение на строителен надзор и изпълнение на инвеститорски контрол по част ОВКИ по време на изпълнението на СМР по проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Чучулига“, ул. Иглика № 2, гр. Русе и ЦДГ „Радост“, ул. Червен № 5, гр. Русе

Процедура: договаряне с обявление

Предмет на обществената поръчка е:

Изпълнение на строителен надзор и изпълнение на инвеститорски контрол по част ОВКИ по време на изпълнението на строителни и монтажни работи по проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Чучулига“, ул. Иглика № 2, гр. Русе и ЦДГ „Радост“, ул. Червен № 5, гр. Русе"  с финансирането от Националния доверителен екофонд в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработения и одобрен инвестиционен проект, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в Техническата спецификация и проектна документация по отделните части.

Решение

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:04:51 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:05:17 ч. ]

Документация за участие

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:06:04 ч. .docx/112.46 KB ]

Образци на документи

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:06:21 ч. .docx/93.35 KB ]

Проект на договор

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:06:44 ч. .docx/40.29 KB ]

Проект: Част Архитектурна - ЦДГ Радост

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:08:12 ч. .rar/17.89 MB ]

Проект: Част ЕЕ - ЦДГ Радост

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:13:22 ч. .rar/12.07 MB ]

Проект: Част ЕЛ - ЦДГ Радост

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:14:59 ч. .rar/16.70 MB ]

Проект: Част СК - ЦДГ Радост

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:16:01 ч. .rar/4.10 MB ]

Проект: Част Оценка на съответствие - ЦДГ Радост

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:17:14 ч. .rar/5.44 MB ]

Проект: Част ОВКИ - ЦДГ Радост

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:19:12 ч. .rar/26.25 MB ]

Проект: Част ПБЗ - ЦДГ Радост

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:20:34 ч. .rar/15.11 MB ]

Проект: Част ВиК - ЦДГ Радост

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:22:21 ч. .rar/13.42 MB ]

Разрешение за строеж №37601 2015-058.08.2013.pdf

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:23:15 ч. pdf/79.15 KB ]

Разрешение за строеж №23229 2015-058.05.2013.pdf

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:23:41 ч. pdf/36.33 KB ]

Проект: Част Архитектурна - ЦДГ Чучулига

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:25:48 ч. .rar/24.20 MB ]

Проект: Част ЕЕ - ЦДГ Чучулига

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:27:14 ч. .rar/15.61 MB ]

Енергийно обследване - ЦДГ Чучулига

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:29:32 ч. .rar/34.08 MB ]

Проект: Част ПБ - ЦДГ Чучулига

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:30:15 ч. .rar/5.49 MB ]

Проект: Част ПБЗ - ЦДГ Чучулига

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:32:14 ч. .rar/11.86 MB ]

Проект: Част Конструктивно становище - ЦДГ Чучулига

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:33:11 ч. .rar/6.30 MB ]

Количествена сметка - ЦДГ Чучулига

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:38:22 ч. .xls/59.50 KB ]

Количествена сметка - ЦДГ Радост

Качено на: 07.08.2015 г.| 13:38:22 ч. .xls/79.50 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници

Качено на: 18.09.2015 г.| 10:44:13 ч. .docx/15.57 KB ]

Протоколи от работата на Комисията

Качено на: 30.09.2015 г.| 13:57:21 ч. .pdf/153.47 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 30.09.2015 г.| 13:57:39 ч. .pdf/51.03 KB ]

Договор за изпълнение предмета на поръчката

Качено на: 16.10.2015 г.| 10:07:40 ч. .pdf/411.14 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие съгласно чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Качено на: 16.10.2015 г.| 11:19:55 ч. .pdf/40.82 KB ]

Приложения към Договора за изпълнение предмета на поръчката

Качено на: 16.10.2015 г.| 10:08:43 ч. .pdf/284.63 KB ]

Извършено плащане 1

Качено на: 15.03.2016 г.| 13:46:08 ч. .xls/30.50 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/