Номер: 2015-011

Публикувано на: 18.02.2015 г. | 10:50:03 ч.

„Логистична услуга във връзка с пътувания” в изпълнение на Договор №Д03-533/24.09.2014г. за безвъзмездна финансова помощ за проект №BG06-243.

Процедура: договаряне с обявление

Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП. Съгласно разпоредбите на чл. 16г, ал. 6 когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, от ЗОП и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.

Решение за откриване на процедура

Качено на: 18.02.2015 г.| 10:51:24 ч. ]

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 18.02.2015 г.| 10:50:03 ч. .docx/178.76 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 18.02.2015 г.| 10:51:24 ч. ]

Протокол №1 от работата на Комисията

Качено на: 01.04.2015 г.| 10:53:36 ч. .pdf/134.14 KB ]

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 08.05.2015 г.| 15:21:09 ч. ]

Протокол №2 от проведено заседание на Комисията

Качено на: 12.05.2015 г.| 08:21:07 ч. .pdf/96.99 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/