Номер: 2015-042

Публикувано на: 02.06.2015 г. | 14:24:07 ч.

Обществен паркинг в съществуващи подземни нива от Театрален комплекс

Процедура: договаряне с обявление

Предмет: „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива от Театрален комплекс“. Поръчката предвижда изпълнението на СМР за обособяването на самостоятелен обект - обществен паркинг, като функциониращ първи етап от бъдещ Търговско–административен комплекс, както и връзката му със съседното застрояване в другите блокове на Театралния комплекс и съседните улици. До момента са изпълнени в груб строеж до кота 0.00 подземните нива на комплекса и двупосочната рампа към тях. Строежът е замразен, защитен и обезопасен.

Решение за откриване на процедура

Качено на: 02.06.2015 г.| 14:25:15 ч. ]

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 02.06.2015 г.| 14:24:07 ч. .docx/151.07 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 02.06.2015 г.| 14:25:45 ч. ]

Количествено-стойностна сметка

Качено на: 02.06.2015 г.| 14:37:32 ч. .xls/517.00 KB ]

Проект - ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА 2015-042.Арх.rar

Качено на: 02.06.2015 г.| 14:37:32 ч. rar/5.48 MB ]

Проект - ЧАСТ: Електро 2015-042.Електро.rar

Качено на: 02.06.2015 г.| 14:38:52 ч. rar/16.49 MB ]

Проект - Част: ПБ 2015-042.ПБ.rar

Качено на: 02.06.2015 г.| 14:39:59 ч. rar/2.81 MB ]

Проект Част: СК 2015-042.СК.rar

Качено на: 02.06.2015 г.| 14:40:29 ч. rar/2.27 MB ]

Проект Част: Пътно 2015-042.Пътно.rar

Качено на: 02.06.2015 г.| 14:40:52 ч. rar/1.20 MB ]

Проект Част: ОВК 2015-042.ОВК.rar

Качено на: 02.06.2015 г.| 14:41:34 ч. rar/5.08 MB ]

Проект Част: ПБЗ 2015-042.ПБЗ.rar

Качено на: 02.06.2015 г.| 14:47:59 ч. rar/4.79 MB ]

Проект Част: ВиК 2015-042. В и К.rar

Качено на: 02.06.2015 г.| 14:44:27 ч. rar/8.92 MB ]

Протокол №1 от работата на Комисията

Качено на: 28.07.2015 г.| 10:33:56 ч. .pdf/113.87 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници

Качено на: 28.07.2015 г.| 10:36:15 ч. .pdf/66.94 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 07.08.2015 г.| 09:57:28 ч. .pdf/100.30 KB ]

Протоколи от работата на Комисията

Качено на: 07.08.2015 г.| 09:57:28 ч. .pdf/494.43 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие съгласно чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП

Качено на: 24.08.2015 г.| 10:17:36 ч. .docx/17.05 KB ]

Договор за изпълнение предмета на поръчката

Качено на: 10.09.2015 г.| 11:03:50 ч. .pdf/427.48 KB ]

Приложение №1. Техническо предложение на Изпълнителя

Качено на: 10.09.2015 г.| 11:05:04 ч. .pdf/8.65 MB ]

Приложение №2. Ценово предложение на Изпълнителя

Качено на: 10.09.2015 г.| 11:05:55 ч. .pdf/1.00 MB ]

Приложение№3. Техническа спецификация

Качено на: 10.09.2015 г.| 11:06:18 ч. .pdf/51.36 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранция за участие

Качено на: 11.09.2015 г.| 09:40:40 ч. .pdf/62.76 KB ]

Извършено плащане 1 2015-042.11.2015.xls

Качено на: 11.11.2015 г.| 16:15:51 ч. xls/31.50 KB ]

Извършено плащане 2 2015-042.01.2016.xls

Качено на: 27.01.2016 г.| 08:33:52 ч. xls/31.50 KB ]

Извършено плащане 3 2015-042.03.2016.xls

Качено на: 08.04.2016 г.| 11:03:08 ч. xls/30.00 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Качено на: 11.04.2016 г.| 15:48:38 ч. .pdf/51.91 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/