Приключени проекти

 

 1. Eфективно функциониране на Областен информационен център – Русе - повече информация 

 2. Светилник

 3. Областен информационен център - Русе

 4. Еврорегион Русе - Гюргево оперативни решения - мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие

 5. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в седем училища нa територията на град Русе

 6. Европа директно

 7. Нови възможности за услугата социален асистент в гр. Русе

 8. Повишаване на капацитета на администрацията в Община Русе за ефективно сътрудничество с бизнеса при осъществяване на местното икономическо развитие

 9. Подобряване на капацитета на публичните администрации в еврорегион Русе - Гюргево за по-добро управление на риска, превенция и защита на околната среда

 10. Укрепване на покривна конструкция и каменен корниз на СОУ "Христо Ботев" в гр. Русе

 11. Управление на свлачище по откос на булевард "Придунавски" - гр. Русе - СНИМКИ

 12. Разработване на цифрова карта и географска информационна база данни за подземната публична инфраструктура на гр.Русе

 13. Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих - централна градска градина

 14. Аз, Градът

 15. Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе

 16. Изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Русе

 17. Социално предприятие обществена трапезария

 18. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина "Незабравка 2" в гр. Русе - повече информация 

 19. BECA балансиран европейски подход за опазване на околната среда

 20. Ново начало

 21. Нов избор-развитие и реализация

 22. Звено за услуги в домашна среда

 23. Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в три основни училища на територията на град Русе

 24. Община Русе - инвестиционно привлекателна и енергийно независима

 25. Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център - Русе

 26. Развитие на културно-историческите атракции в градски туристически ансамбъл

 27. Реки на времето

 28. Нашите деца са нашата отговорност - разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в Община Русе

 29. Център за настаняване от семеен тип и наблюдавано жилище като алтернатива за живот в общността на хора с психически разстройства

 30. И аз имам семейство

 31. Подкрепа за достоен живот 

 32. Подобряване на достъпността на еврорегион Русе - Гюргево с паневропейски транспортен коридор 9

 33. Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе

 34. Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства

 35. Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация

 36. Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020 г.

 37. Интегрирана система за градски транспорт на град Русе

 38. Нови възможности за грижа 

 39. Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе

 40. Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе повече информация 

 41. Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него - повече информация 

 42. "Различни заедно вървим по пътя към училището родно" (Община Русе в ролята на партньор)

 43. Независим живот в Звено за услуги в домашна среда – Русе

 44. "Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция"

 45. "Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба № 4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства"


https://www.livechatalternative.com/