Пропускане до съдържанието на страницата

Заповеди за Устройство на територията

Заповед №РД-01-1650/06.06.2024 г. за одобряване на ПУП – изменение на план за регулация на УПИ XLVIII-1537 и УПИ XLIX-1538 в кв. 3004, гр. Русе

петък, 07 юни 2024

Заповед №РД-01-1650/06.06.2024 г. за одобряване на ПУП – изменение на план за регулация на УПИ XLVIII-1537 и УПИ XLIX-1538 в кв. 3004, гр. Русе


Заповед №РД-01-1654/06.06.2024 г. за одобряване на ПУП – парцеларен план за довеждащ водопровод до ПИ 504.24, 504.25 и 504.26в м. „Над село“, з-ще на с. Басарбово

петък, 07 юни 2024

Заповед №РД-01-1654/06.06.2024 г. за одобряване на ПУП – парцеларен план за довеждащ водопровод до ПИ 504.24, 504.25 и 504.26в м. „Над село“, з-ще на с. Басарбово


Заповед №РД-01-1649/06.06.2024 г. за одобряване на ПУП – план за регулация на УПИ XI-964 в кв. 131 по плана на кв. „Средна кула“, гр. Русе

петък, 07 юни 2024

Заповед №РД-01-1649/06.06.2024 г.  за одобряване на ПУП – план за регулация на УПИ XI-964 в кв. 131 по плана на кв. „Средна кула“, гр. Русе


Заповед №РД-01-1482/23.05.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП – План за застрояване /ПЗ/ и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ III-95 в кв. 654 по плана на ж.к. „Здравец“, гр. Русе

четвъртък, 30 май 2024

Заповед №РД-01-1482/23.05.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП – План за застрояване /ПЗ/ и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ III-95 в кв. 654 по плана на ж.к. „Здравец“, гр. Русе


Заповед №РД-01-1533/28.05.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП – план за застрояване (ПЗ) на УПИ LXXI-814 в кв. 954 по плана на Западна промишлена зона

четвъртък, 30 май 2024

Заповед №РД-01-1533/28.05.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП – план за застрояване (ПЗ) на УПИ LXXI-814 в кв. 954 по плана на Западна промишлена зона


Заповед №РД-01-1534/28.05.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП – план за регулация (ПР) и изменение на план за застрояване (ИПЗ) на ПИ №63427.5.800 по КККР на град Русе, намиращ се в кв. 757 по плана на ж.к. „Родина II“, град Русе

четвъртък, 30 май 2024

Заповед №РД-01-1534/28.05.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП – план за регулация (ПР) и изменение на план за застрояване (ИПЗ) на ПИ №63427.5.800 по КККР на град Русе, намиращ се в кв. 757 по плана на ж.к. „Родина II“, град Русе


https://www.livechatalternative.com/