Пропускане до съдържанието на страницата

Заповеди за Устройство на територията

Заповед №1638/31.05.2023 г. за разрешаване изработването на ПУП –план за регулация и застрояване на ПИ №63427.2.293 и ПИ №63427.2.295 по КККР на град Русе, кв. 130 по плана на ЦГЧ, град Русе

понеделник, 05 юни 2023

Заповед №1638/31.05.2023 г. за разрешаване изработването на ПУП –план за регулация и застрояване на ПИ №63427.2.293 и ПИ №63427.2.295 по КККР на град Русе, кв. 130 по плана на ЦГЧ, град Русе


Заповед №1637/31.05.2023 г. за разрешаване изработването на ПУП –– ИПУР на ул. „Генерал Кутузов“ между о.т. 8206 и о.т. 8216, ПР и изменение на план за застрояване на ПИ № 63427.156.2345, м-ст „Под Левента“, град Русе

понеделник, 05 юни 2023

Заповед №1637/31.05.2023 г. за разрешаване изработването на ПУП –– ИПУР на ул. „Генерал Кутузов“ между о.т. 8206 и о.т. 8216, ПР и изменение на план за застрояване на ПИ № 63427.156.2345, м-ст „Под Левента“, град Русе


Заповед №1576/26.05.2023 г. за разрешаване изработването на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XII-4867, изменение на план за регулация на УПИ XI-2773 и план за регулация и застрояване на нов УПИ, кв. 45, град Русе

сряда, 31 май 2023

Заповед №1576/26.05.2023 г. за разрешаване изработването на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XII-4867, изменение на план за регулация на УПИ XI-2773 и план за регулация и застрояване на нов УПИ, кв. 45, град Русе


Заповед №РД-01-1569/26.05.2023 г. за разрешаване изработването на ПУП – изменение на план за регулация на УПИ V-424 „за жилищно строителство, обществено обслужване и озеленяване“ и план за застрояване на нов УПИ, кв. 675, по плана на град Русе, община Рус

петък, 26 май 2023

Заповед №РД-01-1569/26.05.2023 г. за разрешаване изработването на ПУП – изменение на план за регулация на УПИ V-424 „за жилищно строителство, обществено обслужване и озеленяване“ и план за застрояване на нов УПИ, кв. 675, по плана на град Русе, община Русе


Заповед №РД-01-1550/23.05.2023г. - за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Заповед №РД-01-1369 от 05.05.2023 г. на Гл. архитект на Община Русе за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ за УПИ I-1027, кв. 3001, по плана на Изт. пром. зона, град

петък, 26 май 2023

Заповед №РД-01-1550/23.05.2023г. - за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Заповед №РД-01-1369 от 05.05.2023 г. на Гл. архитект на Община Русе за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ за УПИ I-1027, кв. 3001, по плана на Изт. пром. зона, град Русе


Заповед №РД-01-1525/23.05.2023 г. за разрешаване изработването на ПУП – Изменение план за застрояване (ИПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.182.6 и План за застрояване (ПЗ) на нов ПИ с проектен идентификатор 63427.182.57, местност „Над линията“, землището на

петък, 26 май 2023

Заповед №РД-01-1525/23.05.2023 г. за разрешаване изработването на ПУП – Изменение план за застрояване (ИПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.182.6 и План за застрояване (ПЗ) на нов ПИ с проектен идентификатор 63427.182.57, местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе


https://www.livechatalternative.com/