Съобщение на основание чл. 128а, ал. 1 от ЗУТ до заинтересованите страни – гр. Мартен, м. „Ясаците“

вторник, 08 юни 2021

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

              Община Русе  на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП парцеларен план за транспортен достъп до имот с идентификатор 47336.61.13 в м. „Ясаците“, землище на гр. Мартен, община Русе през имот с идентификатор 47336.61.148 - общинска публична собственост, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.          

              На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. /ДВ бр. 48/08.06.2021 г./

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/