Съобщение на основание чл. 128а, ал. 1 от ЗУТ до заинтересованите страни – гр. Русе, м. „Гълъбец“

вторник, 08 юни 2021

              Община Русе  на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имоти с идентификатори: 63427.169.553, 63427.169.554, 63427.169.558 и 63427.169.542 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе през имоти с идентификатори: 63427.169.553, 63427.169.554, 63427.169.558 и 63427.169.559частна собственост; 63427.169.815 – с НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“ и 63427.169.837 с НТП „За второстепенна улица“ – общинска публична собственост.

              На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. / ДВ бр. 48/08.06.2021 г. /

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/