Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – гр. Русе, кв. 679

петък, 04 юни 2021

ОБЩИНА РУСЕ ОБЯВЯВА на „Варио“ ЕООД и Йордан Куртев Йорданов – заинтересовани страни, обявление с изх. №08-01-19/27.04.2021 г. за изработен Подробен устройствен план – план за регулация на ПИ 63427.7.406 и изменение на план за регулация на УПИ II-за РУ на РДВР и УПИ III-за магазини в кв. 679 по плана на гр. Русе.

Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да се направят в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на обявление до Община Русе.

Дата: 04.06.2021 г.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/