Пропускане до съдържанието на страницата

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – местност „ДЗС-Птичарника“

сряда, 28 юли 2021

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Русе, на основание чл. 18a, ал. 10 от АПК, съобщава на: Андрей Йорданов и Неделчо Стоев, ползватели на имоти 415.212 и 415.214 по Плана на новообразуваните имоти за местност за местност „ДЗС-Птичарника“, в землището на гр. Русе, че e издаден индивидуален административен акт – Заповед № РД-01-1233/12.05.2021г. на Кмета на Община Русе, с която се утвърждава оценка за подобренията върху предоставената за ползване земеделска земя.  

Заповедта се намира в отдел „Устройствени планове и кадастър” при Община Русе и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

Индивидуалният административен акт може да се получи след удостоверяване на самоличността си и/или представяне на доказателства за упълномощаване на адрес: гр. Русе, ул. „Олимпи Панов“ № 6, ет. 2, стая 9.

Настоящото съобщение ще бъде приложено към досието на имота и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица след изтичане на 7 /седем/ дни от публикуването му на интернет страница на Община Русе - www.ruse-bg.eu.

Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Русе пред Административен съд – Русе в 14 /четиринадесет/ дневен срок след датата на публикуване на настоящото съобщение.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/