Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2017-032

Публикувано на: 05.06.2017 г. | 15:32:06 ч.

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР:Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Алеко Константинов“ № 12, бл. „Люляк“

Процедура: договаряне без предварително обявление



Номер: 2017-030

Публикувано на: 31.05.2017 г. | 14:22:04 ч.

Изграждане на трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5687-крайбрежна ивица на гр. Русе

Процедура: събиране на оферти с обява


Номер: 2017-029

Публикувано на: 25.05.2017 г. | 13:34:10 ч.

Доставка на храна за кучета и котки в Общински приют за безстопанствени животни

Процедура: открита процедура


Номер: 2017-028

Публикувано на: 12.05.2017 г. | 10:24:36 ч.

Упражняване на строителен надзор на обекти общинска собственост по обособени позиции

Процедура: открита процедура




Номер: 2017-025

Публикувано на: 09.05.2017 г. | 09:04:26 ч.

Доставка на кошчета за дребни битови отпадъци

Процедура: публично състезание


Номер: 2017-024

Публикувано на: 05.05.2017 г. | 10:01:29 ч.

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на СМР за по обособени позиции

Процедура: открита процедура

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикува




Номер: 2017-021

Публикувано на: 25.04.2017 г. | 13:43:51 ч.

Доставка на съдове и прибори за хранене за еднократна употреба за ДСП, СПОТ и ДМК – гр. Русе

Процедура: публично състезание


Номер: 2017-020

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Изготвяне на инвестиционен технически проект за обекти общинска собственост по обособени позиции

Процедура: открита процедура




https://www.livechatalternative.com/