Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г.

Намерени 152 резултата

Номер: 2015-062

Публикувано на: 21.08.2015 г. | 15:59:13 ч.

Изграждане на осветление на територията на гр.Русе

Процедура: публична покана


Номер: 2015-061

Публикувано на: 19.08.2015 г. | 10:38:52 ч.

Избор на изпълнител за публичност в срока на устойчивост на проект „Реки на времето” и маркетинг и реклама на създадените туристичeски продукти“

Процедура: открита процедура

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за публичност в срока на устойчивост на проект „Реки на времето” и маркетинг и реклама на създадените туристичeски продукти“Номер: 2015-060

Публикувано на: 12.08.2015 г. | 16:48:05 ч.

Доставка на хранителни продукти за ДСП, Домове за стари хора, СП Обществена трапезария, Детска ясла Ново село, ДМК, проект

Процедура: открита процедура

Доставка на хранителни продукти за ДСП, Домове за стари хора, СП Обществена трапезария, Детска ясла Ново село, ДМК, проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе"Номер: 2015-058

Публикувано на: 07.08.2015 г. | 10:19:46 ч.

Изпълнение на строителен надзор и изпълнение на инвеститорски контрол по част ОВКИ по време на изпълнението на СМР по проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Чучулига“, ул. Иглика № 2, гр. Русе и ЦДГ „Радост“, ул. Червен № 5, гр. Русе

Процедура: открита процедура

Предмет на обществената поръчка е: Изпълнение на строителен надзор и изпълнение на инвеститорски контрол по част ОВКИ по време на изпълнението…


Номер: 2015-057

Публикувано на: 04.08.2015 г. | 16:25:49 ч.

„Доставка на високопроходим автомобил 4х4 - втора употреба за нуждите на Община Русе”

Процедура: договаряне без обявление

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на високопроходим автомобил 4х4 - втора употреба за нуждите на Община Русе”Номер: 2015-055

Публикувано на: 24.07.2015 г. | 09:20:11 ч.

Прилагане на мерки за енергийна ефективност по две обособени позиции.

Процедура: открита процедура

Предмет на Обществената поръчка е:


Номер: 2015-054

Публикувано на: 17.07.2015 г. | 14:24:04 ч.

Изготвяне на Инвестиционни технически проекти за четири обекта

Процедура: публична покана

Предмет на Обществената поръчка е: Изготвяне на Инвестиционни технически проекти за обекти: „Прилагане…


Номер: 2015-052

Публикувано на: 13.07.2015 г. | 13:42:20 ч.

Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), за ОБЕКТ: „Тренировъчна лекоатлетическа база и вътрешно преустройство на част от съществуваща обслужваща сграда и пристройка към нея”

Процедура: публична покана

Oбществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), за ОБЕКТ: „Тренировъчна лекоатлетическа база и вътрешно преустройство на част от съществуваща обслужваща сграда и пристройка към нея"


Номер: 2015-051

Публикувано на: 26.06.2015 г. | 16:24:23 ч.

Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на Община Русе

Процедура: открита процедураНомер: 2015-053

Публикувано на: 16.07.2015 г. | 09:50:19 ч.

Доставка на съдове и прибори за хранене за еднократна употреба за Домашен социален патронаж /ДСП/, Социално предприятие обществена трапезария /СПОТ/ и Детска млечна кухня /ДМК/

Процедура: открита процедура

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на съдове и прибори за хранене за еднократна употреба за Домашен социален патронаж /ДСП/, Социално предприятие обществена трапезария /СПОТ/ и Детска млечна кухня /ДМК/https://www.livechatalternative.com/